Szop­ka w Taj­pej ze strzy­kaw­ką w ręku Jezusa

Wice­prze­wod­ni­czą­cy pol­skie­go przed­sta­wi­ciel­stwa na Taj­wa­nie pan Bar­tosz Ryś przed­sta­wia w twe­ecie szop­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą przed jed­nym z kościo­łów w Tajpej

Pisze: szop­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa przed kościo­łem w Taj­pej w kształ­cie strzy­kaw­ki. Po pra­wej szcze­pion­ka na COVID, a dzie­ciąt­ko Jezus w rękach trzy­ma strzy­kaw­kę. To m.in. dzię­ki daro­wiź­nie 400 tys. szcze­pio­nek z Pol­ski tem­po szcze­pień na Taj­wa­nie wyraź­nie przyspieszyło…

 

reklama