Kana­dyj­czy­cy w wie­ku 50 lat i star­si powin­ni otrzy­mać szcze­pion­kę przy­po­mi­na­ją­cą COVID-19, mówi kra­jo­wy komi­tet ds. szcze­pień. Komi­tet dorad­czy ds. szcze­pień zale­ca rów­nież, aby doro­śli w wie­ku 18–49 lat otrzy­ma­li trze­cią daw­kę 6 mie­się­cy po dru­giej dawce

 

Naro­do­wy Komi­tet Dorad­czy ds. Szcze­pień (NACI) obec­nie „zde­cy­do­wa­nie zale­ca”, aby wszy­scy Kana­dyj­czy­cy w wie­ku powy­żej 50 lat i inne wraż­li­we oso­by – takie jak pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia, rdzen­ni miesz­kań­cy i oso­by miesz­ka­ją­ce w  pla­ców­kach opie­ki – otrzy­ma­li trze­cią daw­kę szcze­pion­ka mRNA COVID-19.

reklama

W opu­bli­ko­wa­nym w pią­tek nowym rapor­cie NACI  wzy­wa rów­nież Kana­dyj­czy­ków w wie­ku od 18 do 49 lat do szcze­pie­nia trze­cią daw­ką szcze­pion­ki mRNA co naj­mniej sześć mie­się­cy po otrzy­ma­niu drugiej.

Bada­nia w Wiel­kiej Bry­ta­nii wyka­za­ły, że szcze­pion­ki mRNA COVID-19 zapew­nia­ją naj­więk­szy wpływ wzmacniający
NACI powie­dzia­ło, że zale­ca teraz szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce, ponie­waż poja­wia­ją­ce się dane suge­ru­ją, że ochro­na przed infek­cją z cza­sem male­je . „Spa­dek ochro­ny przed infek­cją może przy­czy­nić się do zwięk­szo­nej trans­mi­sji, ponie­waż zaka­żo­ne oso­by mogą być źró­dłem infek­cji dla innych” – stwier­dzi­ła komi­sja w swo­im rapor­cie. „Dla­te­go daw­ka przy­po­mi­na­ją­ca może zapew­nić trwal­szą ochro­nę w celu zmniej­sze­nia infekcji.

NACI zale­ca zastrzyk Pfi­ze­ra do sto­so­wa­nia u  młod­szych osób ze wzglę­du na mniej­sze ryzy­ko zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go lub zapa­le­nia osierdzia .

Nie­wiel­ka licz­ba mło­dych ludzi — głów­nie męż­czyzn i chłop­ców — doświad­czy­ła zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go po szcze­pie­niu. Jest to mniej powszech­ne u osób, któ­re mia­ły pro­dukt Pfizera.

Zale­ca­jąc daw­ki przy­po­mi­na­ją­ce dla wszyst­kich doro­słych, NACI stwier­dzi­ło, że obec­nie naj­wyż­szym prio­ry­te­tem dla pro­win­cji i tery­to­riów powin­no być zaszcze­pie­nie osób, któ­re nie otrzy­ma­ły jesz­cze dwóch pierw­szych dawek.

Komi­tet stwier­dził, że wskaź­ni­ki nowych zaka­żeń COVID-19, hospi­ta­li­za­cji, przy­jęć na OIOM i śmier­tel­no­ści są nadal naj­wyż­sze wśród osób nieszczepionych.