Począw­szy od nie­dzie­li o godzi­nie 12:01 cza­su wschod­nie­go, limi­ty spo­tkań towa­rzy­skich w pomiesz­cze­niach zosta­ną zmniej­szo­ne w Onta­rio z 25 do 10, a spo­tka­nia na świe­żym powie­trzu ze 100 do 25.

„Musi­my sta­wić czo­ła temu warian­to­wi. Musi­my zro­bić wszyst­ko, co w naszej mocy, aby go powstrzy­mać” – powie­dział pre­mier Doug Ford w pią­tek mając na myśli szyb­ko roz­prze­strze­nia­ją­cy się wariant omikron.

„Omi­cron nie weź­mie urlo­pu” – powie­dział dyrek­tor medycz­ny  Kie­ran Moore, doda­jąc, że środ­ki ogło­szo­ne w pią­tek zapew­nią wię­cej cza­su na zaszcze­pie­nie więk­szej licz­by miesz­kań­ców Ontario.

Limi­ty pojem­no­ści zosta­ną zre­du­ko­wa­ne do 50 pro­cent dla wie­lu firm, w tym:

Restau­ra­cje.
Skle­py deta­licz­ne, w tym skle­py spo­żyw­cze i apteki.
Usłu­gi higie­ny osobistej.
Siłownie.
Mari­ny i klu­by żeglarskie.
Apteki.
Kry­te obiek­ty rekreacyjne.
Klu­by ze striptizem.
Fir­my będą musia­ły umie­ścić znak wska­zu­ją­cy na  dozwo­lo­ną pojemność

Ogra­ni­cze­nia nie doty­czą   cere­mo­nii ślub­nych, pogrze­bów lub nabożeństw.

Restau­ra­cje i bary będą musia­ły ogra­ni­czyć licz­bę miejsc do 10 przy sto­le i będą musia­ły zostać zamknię­te do godzi­ny 23:00, z wyjąt­kiem posił­ków na wynos i dostaw. Sprze­daż alko­ho­lu rów­nież zosta­nie ogra­ni­czo­na po godzi­nie 22:00

Jedze­nie i picie będą rów­nież zabro­nio­ne na impre­zach spor­to­wych, salach kon­cer­to­wych, teatrach, kasy­nach i innych tego typu miejscach.

Tań­ce i śpie­wy nie będą już dozwo­lo­ne, z wyjąt­kiem „osób wystę­pu­ją­cych”, czy­ta­my w komu­ni­ka­cie pra­so­wym prowincji.

Nie ma też infor­ma­cji na temat tego, czy szko­ły zosta­ną w stycz­niu ponow­nie otwar­te dla oso­bi­stej nauki.

Infor­ma­cję o nowych zasa­dach w pro­win­cji moż­na prze­czy­tać tutaj .

Moore został rów­nież zapy­ta­ny  czy  dla podwój­nie zaszcze­pio­nych doro­słych ryzy­kow­ne jest spę­dza­nie świąt z dziad­kiem, któ­ry otrzy­mał trzy szczepionki.

Odparł że tego nie dora­dza, mówiąc: „Inte­rak­cje z każ­dą oso­bą szcze­gól­nie nara­żo­ną jest ryzykowne.”.

Zamiast tego pole­ca spę­dza­nie cza­su na świe­żym powie­trzu z odpo­wied­nim masko­wa­niem i dystansowaniem.

„Jeśli masz zamiar iść do kogoś do domu, wolał­bym, gdy­byś dostał trze­cią daw­kę” – kontynuował.

Przy­pad­ki powią­za­ne z Omi­cro­nem podwa­ja­ją się co dwa dni.

Pro­win­cja poin­for­mo­wa­ła rów­nież, że od następ­ne­go ponie­dział­ku każ­dy miesz­ka­niec Onta­rio w wie­ku 18 lat i star­szy będzie upraw­nio­ny do zastrzy­ku przypominającego.

Co wię­cej, dwa milio­ny szyb­kich testów zosta­ną udo­stęp­nio­ne bez­płat­nie w nie­któ­rych cen­trach han­dlo­wych, skle­pach, biblio­te­kach publicz­nych , a tak­że w wybra­nych loka­li­za­cjach LCBO.

Peł­na listę skle­pów LCBO dys­try­bu­ują­cych bez­płat­ne szyb­kich testów moż­na zna­leźć tutaj .

Pro­win­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​dostęp­nych jest oko­ło 600 łóżek OIOM dla doro­słych, a w razie potrze­by jest dostęp­nych pra­wie 500 kolejnych.