Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia poin­for­mo­wa­ła we wto­rek, że potrzeb­ne są dal­sze bada­nia, aby dowie­dzieć się, czy ist­nie­ją­ce szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 zapew­nia­ją odpo­wied­nią ochro­nę przed wyso­ce zaraź­li­wym warian­tem Omicron.

Naj­now­szy raport  ma na celu udzie­le­nie odpo­wie­dzi na nie­któ­re z nie­roz­strzy­gnię­tych pytań doty­czą­cych sil­nie zmu­to­wa­ne­go warian­tu, któ­ry poja­wił się po raz pierw­szy w listo­pa­dzie, takich jak  prze­no­sze­nie i zdol­ność do uni­ka­nia ochro­ny wywo­ła­nej przez szczepienia.

Ale na jed­no z klu­czo­wych pytań, czy nowa szcze­pion­ka spe­cy­ficz­na dla   Omi­cro­nu jest teraz potrzeb­na, agen­cja ONZ nie mia­ła goto­wej odpowiedzi.

Reklama

„Potrzeb­ne są dal­sze bada­nia, aby lepiej zro­zu­mieć poten­cjał uciecz­ki immu­no­lo­gicz­nej Omi­cron prze­ciw­ko odpor­no­ści wywo­ła­nej przez obec­ne szcze­pion­ki i zarażenia.

Zda­niem WHO, kwe­stia ta wyma­ga „glo­bal­nej koor­dy­na­cji” i decy­zja nie powin­na być pod­ję­ta wyłącz­nie przez producentów.

Nie­któ­rzy pro­du­cen­ci szcze­pio­nek już opra­co­wu­ją szcze­pion­ki nowej gene­ra­cji skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko omikronowi

W ponie­dzia­łek dyrek­tor gene­ral­ny Pfi­zer, Albert Bour­la, powie­dział, że praw­do­po­dob­nie potrzeb­ne będzie prze­pro­jek­to­wa­nie szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, a jego fir­ma może już w mar­cu mieć goto­wą taką szczepionkę.

Moder­na Inc (MRNA.O) rów­nież pra­cu­je nad na szcze­pion­ką dosto­so­wa­ną do warian­tu Omi­cron, ale jest mało praw­do­po­dob­ne, aby była dostęp­na w cią­gu naj­bliż­szych dwóch miesięcy.

Dodat­ko­we dane na temat sku­tecz­no­ści obec­nej szcze­pion­ki prze­ciw­ko Omi­cro­no­wi  będą dostęp­ne w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach, poda­ła WHO w oświad­cze­niu. Wezwa­ła też kra­je do bada­nia sku­tecz­no­ści szczepionek.

Agen­cja wska­zu­je, że ​​wcze­sne dane suge­ru­ją, iż homo­lo­gicz­ne i hete­ro­lo­gicz­ne daw­ki przy­po­mi­na­ją­ce zwięk­sza­ją sku­tecz­ność szcze­pion­ki prze­ciw­ko zaka­że­niu Omi­cro­nem i cho­ro­bie obja­wo­wej, ale jed­no bada­nie wyka­za­ło spa­dek sku­tecz­no­ści dawek przy­po­mi­na­ją­cych prze­ciw­ko cho­ro­bie obja­wo­wej wywo­ła­nej przez Omicron.

Ana­li­za prze­pro­wa­dzo­na przez bry­tyj­ską Agen­cję Bez­pie­czeń­stwa Zdro­wia wyka­za­ła, że ​​szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce zapew­nia­ją wyso­ki poziom ochro­ny oso­bom star­szym przed poważ­ną cho­ro­bą wywo­ła­ną przez wariant  Omi­cron, ale czas ochro­ny przed łagod­ny­mi obja­wa­mi infek­cji jest krót­szy i spa­da do oko­ło 30% po oko­ło trzech miesiącach.

 

za reu­ters