Komi­sarz RCMP Bren­da Luc­ki wezwa­ła Kana­dyj­czy­ków do zgła­sza­nia podej­rza­nych zacho­wań w Inter­ne­cie, w tym komen­ta­rzy osób, któ­re wyra­ża­ją opi­nie „anty­rzą­do­we, prze­ciw­ne egze­kwo­wa­niu prawa”.

Oświad­cze­nie pani komi­sarz uzy­skał w ponie­dzia­łek Blacklock’s Reporter.

„Jeśli masz wąt­pli­wo­ści, zgłoś to”, ape­lu­je Lucki. 

RCMP wyda­ła w ponie­dzia­łek porad­nik zaty­tu­ło­wa­ny „Zgła­sza­nie podej­rza­nych incy­den­tów poli­cji”, któ­ry zachę­ca użyt­kow­ni­ków Inter­ne­tu do zwra­ca­nia uwa­gi na oso­by o podej­rza­nych poglą­dach poli­tycz­nych lub poglą­dach pod­wa­ża­ją­cych wła­dzę, któ­re „obej­mu­ją opi­nie anty­rzą­do­we, anty­po­li­cyj­ne i anar­chi­stycz­ne” lub „ide­olo­gie opar­te na pretensjach”.

Reklama

„Ta kate­go­ria może obej­mo­wać nowe i poja­wia­ją­ce się zagro­że­nia moty­wo­wa­ne ide­olo­gicz­nie, takie jak kwe­stie śro­do­wi­sko­we, pra­wa zwie­rząt itp.”, wyja­śnia­ją auto­rzy porad­ni­ka. „Celem ini­cja­ty­wy jest popra­wa jako­ści infor­ma­cji udo­stęp­nia­nych poli­cji oraz zachę­ca­nie do zgła­sza­nia podej­rza­nych incy­den­tów i działań”.

Porad­nik dalej dora­dza, że nie­któ­rzy ludzie mają prze­ko­na­nia spo­łecz­ne lub poli­tycz­ne, któ­re mogą być „uzna­wa­ne za skraj­ne lub poza głów­nym nur­tem”. Stwier­dzo­no, że cho­ciaż nie­któ­re idee mogą budzić oba­wy, poli­cja powin­na  zostać zaan­ga­żo­wa­na „kie­dy dana oso­ba uży­wa lub aktyw­nie wspie­ra prze­moc, aby osią­gnąć cele ide­olo­gicz­ne, reli­gij­ne lub polityczne”.

RCMP zapew­nia, że rolą orga­nów ści­ga­nia „nie jest kon­tro­lo­wa­nie myśli Kanadyjczyków”.

Pomi­mo tego sta­no­wi­ska, poli­cja fede­ral­na otwar­cie popar­ła usta­wę C‑36, któ­ra pocią­ga za sobą grzyw­nę w wyso­ko­ści do 70 000 dola­rów lub areszt domo­wy dla inter­nau­tów podej­rza­nych o publi­ko­wa­nie legal­nych, ale obraź­li­wych lub pogar­dli­wych na temat dają­cych się ziden­ty­fi­ko­wać grup. Usta­wa C‑36 zosta­ła przed­ło­żo­na w czerw­cu, ale  wraz z koń­cem kaden­cji spa­dła z porząd­ku i trze­ba ją przed­ło­żyć ponow­nie, co rząd Tru­de­au zapowiada.

za https://tnc.news/