Po nie­daw­nych zmia­nach w Spe­cial Access Pro­gram leka­rze rodzin­ni będą mogli wypi­sy­wać pacjen­tom pod­da­wa­nym psy­cho­te­ra­pii wnio­ski o wyda­nie leków psy­cho­de­licz­nych. Dr. Micha­el Ver­bo­ra, dyrek­tor medycz­ny cen­trum tera­pii Field Trip Health, mówi, że to krok w dobrą stro­nę, ale na tym nie koniec. Doda­je, że tego rodza­ju leki mogą być bar­dzo pomoc­ne w psychoterapii.

Tera­pia wspo­ma­ga­na leka­mi psy­cho­de­licz­ny­mi obej­mu­je doust­ne poda­wa­nie w warun­kach kli­nicz­nych sub­stan­cji zmie­nia­ją­cych świa­do­mość takich jak psy­lo­cy­bi­na, keta­mi­na, LSD i MDMA.

Health Cana­da wyja­śnia, że wnio­ski o wyda­nie leków psy­cho­de­licz­nych będą roz­pa­try­wa­ne indy­wi­du­al­nie. Mają być dopusz­cza­ne w przy­pad­kach, gdy stan pacjen­ta jest poważ­ny lub zagra­ża­ją­cy życiu, a inne kon­wen­cjo­nal­ne meto­dy zawio­dły, są nie­do­stęp­ne w Kana­dzie lub nie mogą być zasto­so­wa­ne u dane­go pacjenta.

Reklama

Ver­bo­ra doda­je, że zmia­na nie słu­ży two­rze­nia listy osób ocze­ku­ją­cych na leki. Jest wpro­wa­dzo­na raczej z myślą o nagłych przy­pad­kach. Health Cana­da dekla­ru­je, że wnio­ski będą roz­pa­trzo­ne w cią­gu dwóch dni. Ozna­cza­ło­by to znacz­ne przy­spie­sze­nie poten­cjal­ne­go dostę­pu do leków o ogra­ni­czo­nym stosowaniu.

Ver­bo­ra zauwa­ża, że potrzeb­na jest jesz­cze edu­ka­cja leka­rzy w zakre­sie tera­pii z uży­ciem leków psy­cho­de­licz­nych. To jed­no z naj­więk­szych wyzwań w tej dzie­dzi­nie, dodaje.

Rząd pod­kre­śla, że zmia­na regu­la­cyj­na nie ozna­cza zamia­ru dekry­mi­na­li­za­cji i lega­li­za­cji narkotyków.