Otta­wa ogło­si­ła, że ​​udzie­la Ukra­inie pożycz­ki w wyso­ko­ści do 120 mln dol. , a pre­mier Justin Tru­de­au nie wyklu­cza moż­li­wo­ści wysła­nia sprzę­tu woj­sko­we­go, ponie­waż oba­wy o rosyj­ską akcję mili­tar­ną prze­ciw­ko Ukra­inie są wciąż duże.

Pożycz­ka jest „jed­ną z naj­waż­niej­szych rze­czy, o któ­re ukra­iń­ski rząd pro­sił Kana­dę ” – powie­dział Tru­de­au na kon­fe­ren­cji pra­so­wej 21 stycznia.

„ Rosja dąży do desta­bi­li­za­cji Ukra­iny, w tym eko­no­micz­nej. Pożycz­ka ta pomo­że we wzmoc­nie­niu odpor­no­ści gospo­dar­czej Ukrainy”.

Reklama

Pod­czas gdy Ukra­ina w tym tygo­dniu popro­si­ła Kana­dę o śmier­cio­no­śny i nie­śmier­cio­no­śny sprzęt woj­sko­wy, Tru­de­au został zapy­ta­ny, czy pożycz­ka ozna­cza, że ​​Kana­da nie będzie wysy­łać sprzę­tu wojskowego.

„Nie, wręcz prze­ciw­nie, poka­zu­je­my, że jeste­śmy po to, aby pomóc ukra­iń­skie­mu rzą­do­wi i naro­do­wi ukra­iń­skie­mu, dając im to, cze­go potrze­bu­ją” – odpowiedział.

„Wie­my, że potrze­bu­ją innych rze­czy. Zasta­na­wia­my się, co może­my zro­bić, aby pomóc bardziej”.

Zapy­ta­ny, w jaki spo­sób pożycz­ka mogła­by powstrzy­mać agre­sję, Tru­de­au powie­dział, że Rosja nie tyl­ko gro­ma­dzi woj­ska na gra­ni­cy z Ukra­iną, ale jest rów­nież zaan­ga­żo­wa­na w cybe­ra­ta­ki, pro­pa­gan­dę i desta­bi­li­za­cję gospodarczą.

„Jed­ną z rze­czy, co do któ­rych rząd ukra­iń­ski jasno wyra­ził, jest to, że posia­da­nie dodat­ko­wych środ­ków finan­so­wych na wspar­cie gospo­dar­ki będzie nie­zwy­kle waż­ne” – powiedział.

Według komu­ni­ka­tu pra­so­we­go Glo­bal Affa­irs Cana­da (GAC) Kana­da zaofe­ro­wa­ła rów­nież dota­cję w wyso­ko­ści do 6 milio­nów dola­rów na wspar­cie reali­za­cji pożyczki.

GAC twier­dzi, że pożycz­ka ma wspie­rać „odpor­ność gospo­dar­czą i refor­my zarzą­dza­nia”, pożycz­ka nie może być wyko­rzy­sta­na na zakup bro­ni lub do celów woj­sko­wych oraz że zosta­nie wpro­wa­dzo­ny mecha­nizm moni­to­ro­wa­nia wyko­rzy­sta­nia pożyczki.

Amba­sa­dor Rosji w Kana­dzie Oleg Stie­pa­now odrzu­cił pomysł, że Kana­da mogła­by poten­cjal­nie wysłać broń na Ukrainę.

„Nasze sta­no­wi­sko jest takie, że jaka­kol­wiek wysył­ka bro­ni do kra­ju, któ­ry, podob­nie jak Ukra­ina, jest prak­tycz­nie w trak­cie woj­ny domo­wej , nie sprzy­ja żad­nym ini­cja­ty­wom poko­jo­wym”, powie­dział CTV, według ofi­cjal­nej rosyj­skiej agen­cji pra­so­wej Tass.