Poło­wa pacjen­tów z COVID-19 w szpi­ta­lach w Quebe­cu zosta­ła przy­ję­ta z powo­dów innych niż sama cho­ro­ba, wyni­ka z danych pro­win­cji. W Onta­rio,   45 pro­cent przy­pad­ków zgło­szo­nych jako hospi­ta­li­za­cje z  Covid to ludzie przy­ję­ci z innych powodów.

W naj­now­szej codzien­nej aktu­ali­za­cji sytu­acji w Quebe­cu z COVID-19, mini­ster­stwo zdro­wia pro­win­cji opu­bli­ko­wa­ło na Twit­te­rze 21 stycz­nia, że ​​20 stycz­nia z 3086 hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów z COVID-19 tyl­ko poło­wa (1549) zosta­ła przy­ję­ta z powo­du COVID- 19.

Quebec 11 stycz­nia roz­po­czął roz­róż­nia­nie mię­dzy oso­ba­mi przy­ję­ty­mi do szpi­ta­la z powo­du COVID-19 a tymi przy­ję­ty­mi z innych powo­dów, ale w szpi­ta­lu uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik testu na tę cho­ro­bę. Zgod­nie z codzien­ny­mi aktu­ali­za­cja­mi od 11 stycz­nia, odse­tek osób przy­ję­tych z powo­du COVID-19 kon­se­kwent­nie wyno­si od 48 do 50 procent.

Reklama

Dane Quebe­cu są zgod­ne z dany­mi z Onta­rio, któ­re­go dyrek­tor medycz­ny, dr Kie­ran Moore, powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej 13 stycz­nia, że ​​„oko­ło 45 pro­cent” przy­jęć do szpi­ta­la zwią­za­nych z COVID w Onta­rio jest „przy­pad­ko­wych”.