Ral­ly for Fre­edom Toron­to 22.01.2022

Rela­cja z kolej­ne­go wie­cu na rzecz wol­no­ści, po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w Queens Park. Roz­ma­wia­my z Maxi­me Ber­nier i uczest­ni­ka­mi, wśród któ­rych było wie­lu Pola­ków i Kana­dyj­czy­ków pol­skie­go pocho­dze­nia. Nad zebra­ny­mi powie­wa­ła m.in. wiel­ka fla­ga z napi­sem Soli­dar­ność wyko­na­nym soli­da­ry­cą, o bar­dzo cie­ka­wej histo­rii. Idąc na wiec chcie­li­śmy sko­rzy­stać z toa­le­ty w publicz­nym budyn­ku. Zażą­da­no od nas… pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych. Po krót­kiej roz­mo­wie uda­ło się prze­ko­nać ochro­nia­rza, któ­ry wpu­ścił nas do WC

Reklama