Tysią­ce Kana­dyj­czy­ków pro­te­sto­wa­ło 22 stycz­nia w sobo­tę prze­ciw­ko naka­zom i ogra­ni­cze­niom COVID-19  w ramach demon­stra­cji World Wide Ral­ly For Fre­edom, któ­re odby­ły się w 34 mia­stach w całym kra­ju i ponad 180 mia­stach na całym świecie.

Wie­ce kon­cen­tro­wa­ły się na obro­nie wol­no­ści   i  pro­te­ście prze­ciw­ko wie­lu restryk­cjom i naka­zom zwią­za­nym z COVID-19, takim jak pasz­por­ty szczepionkowe.

Fre­kwen­cja na wie­cach waha­ła się od kil­ku­set do kil­ku tysię­cy, z ogrom­ną fre­kwen­cją odno­to­wa­ną w naj­więk­szych mia­stach, takich jak Toron­to, Van­co­uver, Otta­wa i Calgary.

Reklama

 

Bet­ti­na Engler, kra­jo­wa koor­dy­na­tor­ka pro­te­stów, była jed­nym z uczest­ni­ków euro­pej­skie­go forum, któ­re wpa­dło na pomysł Świa­to­we­go Wie­cu Wol­no­ści i pomo­gła prze­nieść wyda­rze­nie do Kana­dy. mówi w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rzem Epoch Times: „Ruch euro­pej­ski, jest   potęż­ny”  „Naresz­cie Kana­da się budzi. Było bar­dzo sen­nie, kie­dy zaczy­na­li­śmy  rok temu”.

 

„Myślę, że pierw­szym punk­tem zwrot­nym było ogło­sze­nie [rzą­du Kolum­bii Bry­tyj­skiej] z 13 wrze­śnia o tym, że musisz to poka­zać, gdzie­kol­wiek się uda­jesz kod  QR” – uwa­ża Engler. „A ludzie zaczy­na­ją się zasta­na­wiać, dla­cze­go muszę ujaw­niać moje pry­wat­ne infor­ma­cje? A po dru­gie, dla­cze­go cały czas muszę dosta­wać te przy­po­mi­na­ją­ce zastrzyki?

Na wie­cu w Van­co­uver kil­ku, któ­rzy sta­nę­li na podium, pocho­dzi­ło z bran­ży medycz­nej, w tym leka­rze, któ­rzy kwe­stio­no­wa­li to, czy szcze­pie­nie dzie­ci prze­ciw­ko COVID-19 ma sens.

„Dzie­ci mają sta­ty­stycz­nie zero­we ryzy­ko wystą­pie­nia skut­ków ubocz­nych COVID” – powie­dzia­ła pod­czas wyda­rze­nia dr Anna Kin­dy. „Nie ma dowo­dów na to, że te szcze­pion­ki zapo­bie­ga­ją roz­prze­strze­nia­niu się cho­rób, żad­nych dowo­dów, zero. Mamy dowo­dy prze­ciw­ne. Dla­te­go musi­my pozbyć się tych naka­zów i prze­stać szcze­pić dzieci”.

Kil­ka demon­stra­cji odbę­dzie się 23 stycz­nia. Następ­ny Świa­to­wy Zlot Wol­no­ści zapla­no­wa­ny jest na 19 marca.