W nie­dziel­ne popo­łu­dnie odbył się już po raz dru­gi w Kana­dzie Bieg Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych Wil­czym Tro­pem. Warun­ki były trud­ne z uwa­gi na roz­to­py. Uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we meda­le i koszulki.

Foto­ga­le­ria zdję­cia Piotr Figura