Dzi­siej­szy “Kon­wój wol­no­ści” w Bar­rie, Ontario

W sobo­tę 19 lute­go 2021 od godz. 12 do 1.30 jeź­dził po Bar­rie Kon­wój Wol­no­ści (i Soli­dar­no­ści) w wer­sji mini ok. 200 samo­cho­dów oso­bo­wych i fur­go­ne­tek. Poli­cji nie było ani na par­kin­gu za Mol­son Cen­ter ani po dro­dze. Pogo­da nam sprzyjała.

Mate­riał nade­sła­ła Gra­ży­na Farmus

 

reklama