Przy­wód­cy NATO zgo­dzi­li się wzmoc­nić mili­tar­ną ochro­nę gra­ni­cy soju­szu z Rosją, igno­ru­jąc apel pre­zy­den­ta Ukra­iny Woło­dy­my­ra Zełen­skie­go o dodat­ko­wy sprzęt wojskowy.

Zełen­skij wygło­sił  zdal­nie prze­mó­wie­nie na nad­zwy­czaj­nym posie­dze­niu NATO w Bruk­se­li, gdzie pre­zy­dent Joe Biden i inni świa­to­wi przy­wód­cy zgo­dzi­li się w czwar­tek mie­siąc po inwa­zji Rosji na Ukra­inę nało­żyć wię­cej sank­cji i zwięk­szyć wspar­cie huma­ni­tar­ne,  Zełen­ski powie­dział, że sojusz może „zapo­biec śmier­ci” cywi­lów, wysy­ła­jąc wię­cej sprzę­tu woj­sko­we­go Ukraińcom.

„Ukra­ina popro­si­ła o wasze samo­lo­ty. Macie tysią­ce myśliw­ców! Ale nie otrzy­ma­li­śmy jesz­cze żad­ne­go”, powie­dział Zełen­skij, zgod­nie z prze­tłu­ma­czo­nym trans­kryp­cją jego uwag. „Masz co naj­mniej 20 000 czoł­gów! Ukra­ina popro­si­ła o prze­ka­za­nie lub sprze­daż jed­ne­go pro­cen­ta wszyst­kich waszych czoł­gów! Ale nie mamy jasnej odpowiedzi”.

reklama

Zełen­skij nie powtó­rzył swo­jej proś­by o stre­fę zaka­zu lotów lub człon­ko­stwo w NATO.

Przy­wód­cy NATO ogło­si­li utwo­rze­nie czte­rech wie­lo­na­ro­do­wych grup bojo­wych, któ­re mia­ły­by sta­cjo­no­wać w Buł­ga­rii, na Węgrzech, w Rumu­nii i na Sło­wa­cji. Sojusz zapo­wie­dział też , że sekre­tarz gene­ral­ny NATO Jens Stol­ten­berg będzie słu­żył przez kolej­ny rok, do 30 wrze­śnia 2023 roku.

Zełen­skij ostrzegł, że jeśli sojusz nie pomo­że teraz Ukra­iń­com powstrzy­mać Moskwy, rosyj­ski przy­wód­ca Wła­di­mir Putin będzie nacie­rał dalej w głąb Euro­py Wschodniej.

„Chce iść dalej prze­ciw­ko wschod­nim człon­kom NATO, pań­stwom bał­tyc­kim, Pol­sce… Czy NATO prze­sta­nie wte­dy o tym myśleć, mar­twiąc się o reak­cję Rosji?”

Biden zachwa­lał pomoc, jakiej do tej pory dostar­czy­ły Sta­ny Zjed­no­czo­ne, mówiąc na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu NATO, że jego admi­ni­stra­cja zatwier­dzi­ła 2 miliar­dy dola­rów pomo­cy woj­sko­wej dla Ukra­iny od stycz­nia 2021 r., w tym sys­te­my prze­ciw­lot­ni­cze, nara­mien­ne poci­ski prze­ciw­pan­cer­ne , broń strze­lec­ka, amu­ni­cja i dro­ny w pakie­cie o war­to­ści 800 milio­nów dola­rów z 16 mar­ca. Kra­je, w tym Bel­gia, Kana­da, Cze­chy, Esto­nia, Fran­cja, Niem­cy, Gre­cja, Łotwa, Litwa, Holan­dia, Pol­ska, Por­tu­ga­lia, Rumu­nia, Sło­wa­cja,  Sło­we­nia i Wiel­ka Bry­ta­nia rów­nież zatwier­dzi­ły dosta­wę sprzę­tu woj­sko­we­go na Ukrainę .

Jed­nak pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go spo­tka­nia skon­cen­tro­wa­no się na celach nie­woj­sko­wych, któ­re sojusz­ni­cy mogli­by wyko­rzy­stać do uka­ra­nia Rosji i pomo­cy Ukra­inie. Sta­ny Zjed­no­czo­ne ogło­si­ły 1 miliard dola­rów pomo­cy huma­ni­tar­nej dla Ukra­iny oraz dodat­ko­we 320 milio­nów dola­rów na wal­kę o demo­kra­cję i pra­wa czło­wie­ka w tym kra­ju. Admi­ni­stra­cja wyda ponad 11 miliar­dów dola­rów w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat na ochro­nę świa­to­wych linii dostaw żyw­no­ści i ogło­si­ła, że ​​Sta­ny Zjed­no­czo­ne przyj­mą do 100 000 uchodź­ców ucie­ka­ją­cych przed rosyj­ską przemocą.

W pią­tek Biden pole­ci do Pol­ski, gdzie  spo­tka się z uchodźcami.