Jeśli zna­le­zie­nie miesz­ka­nia w Van­co­uver nie było już wcze­śniej nie­praw­do­po­dob­nie kosz­tow­ne, obec­nie sta­ło się jesz­cze droż­sze . Czyn­sze rosną w całej Kana­dzie  i nie widać oznak by wkrót­ce mia­ły przestać

Mar­co­wy raport rentals.ca stwier­dza, że śred­ni mie­sięcz­ny czynsz wyno­sił w lutym 1820 dol.. Ozna­cza to wzrost o 6,2% rocz­nie, w porów­na­niu z 1714 dol. w lutym 2021 r.

Śred­nie czyn­sze w Kana­dzie osią­gnę­ły naj­wyż­szy poziom  w sierp­niu 2019 r., po czym śred­nia staw­ka spa­dła do  pozio­mu 1676 USD mie­sięcz­nie na począt­ku 2021 r., i wzro­sła 1800 dol.

Nic dziw­ne­go, że Van­co­uver domi­nu­je w tej tabe­li. Mia­sto odno­to­wa­ło wzrost czyn­szu rok do roku o 14,7%   do 2239 dol. mie­sięcz­nie za miesz­ka­nia jed­no­sy­pial­nio­we. Czynsz za miesz­ka­nia z dwie­ma sypial­nia­mi podro­żał aż o 17,6% do 3 050 dol. miesięcznie.

W Toron­to miesz­ka­nie z jed­ną sypial­nią kosz­tu­je 2044 dol. mie­sięcz­nie, czy­li o 12,68% wię­cej niż w zeszłym roku, a za dwie sypial­nie  trze­ba zapła­cić 2778 dol.miesięcznie, co sta­no­wi wzrost o 15,13% w porów­na­niu z ubie­głym rokiem.

Według luto­we­go rapor­tu, trzy naj­tań­sze miej­sca na wyna­jem znaj­du­ją się w Alber­cie: Red Deer, Grand Pra­irie i Lloyd­min­ster. Śred­ni czynsz w Lloyd­min­ster za miesz­ka­nie z jed­ną sypial­nią wyno­si  739 dol. mie­sięcz­nie, co ozna­cza spa­dek o 6,57% w porów­na­niu z ubie­głym rokiem.

„Domy jed­no­ro­dzin­ne utrzy­my­wa­ły naj­wyż­szy śred­ni mie­sięcz­ny czynsz wśród wszyst­kich rodza­jów nie­ru­cho­mo­ści na pozio­mie 2658 dol. mie­sięcz­nie, odno­to­wu­jąc rocz­ny wzrost o 11,7% w porów­na­niu ze śred­nią z poprzed­nie­go roku wyno­szą­cą 2380 dol. mie­sięcz­nie. Z mie­sią­ca na mie­siąc śred­nia mie­sięcz­na staw­ka czyn­szu pozo­sta­ła mniej wię­cej taka sama, zmie­nia­jąc się z 2652 dol. w stycz­niu 2022 r. do 2658 dol. mie­sięcz­nie w lutym 2022 r.” – czy­ta­my w raporcie.