Głów­ny prze­woź­nik lot­ni­czy Kana­dy Air Cana­da  twier­dzi, że tra­sa lotu omi­ja­ją­ca rosyj­ską prze­strzeń powietrz­ną na Ukra­inie jest „nie­opła­cal­na” pod­czas wietrz­nych let­nich miesięcy.

Air Cana­da zawie­sza loty mię­dzy Van­co­uver a Del­hi w Indiach ze wzglę­du na wydłu­żo­ne cza­sy lotów i prze­sto­je na tan­ko­wa­nie, spo­wo­do­wa­ne koniecz­no­ścią omi­ja­nia prze­strze­ni powietrz­nej Rosji i Ukrainy.

Loty zosta­ną wstrzy­ma­ne 2 czerw­ca. Loty z Van­co­uver wró­cą 6 wrze­śnia, a te, któ­re wyla­tu­ją z Del­hi, roz­pocz­ną się ponow­nie 8 wrze­śnia. Każ­dy, kto ma już zare­zer­wo­wa­ny lot w tych mie­sią­cach, zosta­nie auto­ma­tycz­nie prze­nie­sio­ny na inny lot.

Linia lot­ni­cza twier­dzi, że warun­ki pogo­do­we, w szcze­gól­no­ści sil­ne wia­try, mogą spra­wić, że tra­sa będzie „nie­opła­cal­na” w mie­sią­cach letnich.

REKLAMA

Jatin­der Dadrao, wła­ści­ciel biu­ra podró­ży w Sur­rey w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, twier­dzi że ta tra­sa jest zazwy­czaj bar­dzo ruchli­wa „To pra­wie zawsze wyprze­da­ny lot, ponie­waż ruch z Del­hi do Van­co­uver jest sza­lo­ny” – powiedział.

Zanim Rosja zaata­ko­wa­ła Ukra­inę, trwa­ją­ce 14 godzin bez­po­śred­nie loty odby­wa­ły się  pięć razy w tygo­dniu. Air Cana­da będzie nadal obsłu­gi­wać do 11 lotów tygo­dnio­wo mię­dzy Kana­dą a India­mi z Toron­to i Mont­re­alu, któ­re odby­wa­ją się inny­mi tra­sa­mi. Ale Dadrao mówi, że te loty są znacz­nie dłuż­sze, trwa­ją łącz­nie do 24 godzin i mogą być nie­wy­god­ne dla pasażerów.

Air Cana­da zapo­wia­da, że ​​będzie nadal moni­to­ro­wać sytu­ację na Ukra­inie i może przy­wró­cić wcze­śniej tra­sę z Van­co­uver do Del­hi, jeśli pozwo­lą na to warunki.