Trud­no temu wezwa­niu nie przy­znać racji i powin­ni­śmy je sto­so­wać mię­dzy inny­mi do prze­ka­zu jaki pły­nie od władz, ponie­waż — co poka­zu­je histo­ria, bar­dzo czę­sto jest on fał­szy­wy i nie poka­zu­je całej praw­dy — komen­tu­je Andrzej Kumor