Rol­ling Thun­der po pol­sku Otta­wa 2022

Klub Moto­cy­klo­wy Whi­te Eagle z Onta­rio wyru­szył w pią­tek, sprzed kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go na zlot moto­cy­klo­wy Rol­ling Thun­der sta­no­wią­cy kon­ty­nu­ację wol­no­ścio­wych pro­te­stów z zimy tego roku.