Doświad­cze­nia Onta­rio w związ­ku z pan­de­mią i stan sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej pro­win­cji to naj­waż­niej­sze tema­ty  kam­pa­nii przed­wy­bor­czej, twier­dzą par­tie opozycyjne.

Wspo­mnie­nia kata­stro­fal­nych warun­ków , któ­re armia kana­dyj­ska odkry­ła, gdy wezwa­no ją do domów opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w pro­win­cji, lub też  zdzie­siąt­ko­wa­nie małych firm przez ogra­ni­cze­nia anty­pan­de­micz­ne przy jed­no­cze­snym zezwo­le­niu na otwar­cie  dużych skle­pów, są wciąż świe­że, uwa­ża lider NDP Andrea Horwath.

„Pod­ję­te decy­zje mia­ły wpływ na ludzi. Rani­ły ludzi  ludzie o tym nie zapo­mi­na­ją”, powie­dzia­ła Hor­wath w nie­dziel­nym wywia­dzie dla CTV News Toronto.

Hor­wath obwi­nia­ła o zale­gło­ści w ope­ra­cjach chro­nicz­ne nie­do­fi­nan­so­wa­nie i nie­do­bo­ry per­so­ne­lu sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej – pro­ble­my obna­żo­ne przez pandemię.

„Nasz sys­tem opie­ki zdro­wot­nej jest w napraw­dę złym sta­nie i wła­śnie dla­te­go pod­ję­li­śmy wiel­kie zobo­wią­za­nia doty­czą­ce zatrud­nie­nia 30 000 pie­lę­gnia­rek, 10 000 [pra­cow­ni­ków pomo­cy oso­bi­stej] i stwo­rze­nia solid­ne­go pla­nu refor­my” — doda­ła Horwath.

Libe­ra­ło­wie z Onta­rio wska­zy­wa­li na kon­se­kwen­cje decy­zji Postę­po­wych Kon­ser­wa­ty­stów Douga For­da ich zda­niem zbyt wcze­snym usu­wa­niu lock­dow­nów  w 2021 roku, co mia­ło dać począ­tek trze­ciej fali.

„Rząd For­da zde­cy­do­wał się na ponow­ne otwar­cie i to spo­wo­do­wa­ło  naj­bar­dziej kata­stro­fal­ną trze­cią falę”, powie­dział dr Nathan Stall, kan­dy­dat Par­tii Libe­ral­nej w  toron­toń­skim okrę­gu St. Paul.

„Ludzie, któ­rych wybie­ra­my, podej­mu­ją waż­ne decy­zje” – uznał. „Potrze­bu­je­my ludzi, któ­rzy rozu­mie­ją naukę i nie idą w tej kwe­stii na kompromis”.