Pod­wyż­ki czyn­szów w Mis­sis­sau­dze w 2022 roku mogą nale­żeć do naj­wyż­szych w całej Kana­dzie. Rentals.ca i Bul­l­pen Rese­arch & Con­sul­ting sza­cu­ją, że opła­ty mogą wzro­snąć o 7 proc. Będzie to dru­gi naj­wyż­szy wynik w kra­ju. Więk­szych pod­wy­żek moż­na się spo­dzie­wać tyl­ko w Toron­to (o 11 proc.). Inne duże mia­sta wypa­da­ją nie­co lepiej. W Van­co­uver czyn­sze mają zdro­żeć o 6 proc., w Mont­re­alu o 5 proc., a w Cal­ga­ry o 4 proc.

Według pro­gnoz do koń­ca roku za miesz­ka­nie w Mis­sis­sau­dze trze­ba będzie pła­cić śred­nio 2265 dol.

Teraz śred­nia opła­ta mie­sięcz­na w przy­pad­ku miesz­ka­nia z jed­ną sypial­nią to 1815 dol., a z dwo­ma – 2204 dol.

Reklama

Rentals.ca zauwa­ża, że pan­de­mia na jakiś czas zepchnę­ła temat czyn­szów i miesz­kal­nic­twa na dal­szy plan. Teraz jed­nak COVID-19 ustę­pu­je, a sta­re pro­ble­my znów zaczy­na­ją dawać o sobie znać. Bra­ku­je dostęp­nych loka­li, więc czyn­sze znów rosną.

W dal­szym cią­gu jed­nak, mimo zakła­da­nych pod­wy­żek, na wie­lu ryn­kach, ceny nie doj­dą do pozio­mu z koń­ca 2019 i począt­ku 2020 roku.