Krót­ka wyciecz­ka kaja­ko­wa w górę Bon­ne­che­re River z Bon­ne­che­re Pro­vin­cial Park, mean­dra­mi kil­ka kilo­me­trów pod prąd powy­żej Round Lake Road, sytu­acja owa­do­wa korzyst­na, pięk­na pogo­da, liście już pra­wie są na drze­wach całe 🙂 — 25 maja 2022