Żydow­ska orga­ni­za­cja B’nai Brith Cana­da przed­sta­wi­ła na forum sena­tu opi­nie doty­czą­ce popra­wy pro­po­no­wa­ne­go nowe­go pra­wa doty­czą­ce­go kry­mi­na­li­za­cji nego­wa­nia Holokaustu.

Sam Gold­ste­in, dyrek­tor ds. praw­nych B’nai Brith, został popro­szo­ny przez komi­sję sena­tu o zapro­po­no­wa­nie spo­so­bów wzmoc­nie­nia ram pro­po­no­wa­nej przez rząd popraw­ki do usta­wy C‑19 .

Pod­czas gdy B’nai Brith sza­nu­je i pro­mu­je wol­ność sło­wa i jest bar­dzo wyczu­lo­na na jej ogra­ni­cze­nia, Gold­ste­in powie­dział, że nie­for­tun­ną koniecz­no­ścią jest doda­nie popraw­ki do Kodek­su Kar­ne­go doty­czą­cej w szcze­gól­no­ści wypa­cze­nia i nego­wa­nia Holokaustu.

„Anty­se­mi­tyzm może przy­bie­rać róż­ne for­my, ale jak przy­zna­je to pra­wo­daw­stwo, nego­wa­nie Holo­kau­stu i jego znie­kształ­ca­nie (distor­tion) pozo­sta­ją pod­sta­wo­wy­mi fila­ra­mi (dzia­ła­nia) anty­se­mi­tów” – powie­dział Goldstein.

Aby zapo­biec naru­sze­niu pod­sta­wo­wych praw do wol­no­ści sło­wa, Gold­ste­in zale­cił komi­sji, aby pozo­sta­wi­ła pro­ku­ra­tu­rze swo­bo­dę decy­do­wa­nia o tym, jak zasto­so­wać zarzu­ty na pod­sta­wie pro­po­no­wa­ne­go pro­jek­tu usta­wy. Dora­dzał rów­nież, aby sfor­mu­ło­wać nowe­li­za­cję z naj­więk­szą pre­cy­zją. Zasu­ge­ro­wał uży­cie sło­wa „znie­kształ­ce­nie”, ponie­waż jest ono bar­dziej pre­cy­zyj­ne i szcze­gó­ło­we niż wcze­śniej pro­po­no­wa­ne „baga­te­li­zo­wa­nie” (…Holo­kau­stu) i “ma więk­sze szan­se na zagwa­ran­to­wa­nie wol­no­ści wypowiedzi”.

Gold­ste­in zasu­ge­ro­wał rów­nież, aby unie­moż­li­wić  oskar­żo­nym o nego­wa­nie Holo­kau­stu uży­cie „obro­ny na pod­sta­wie odwo­ła­nia się do praw­dy” , ponie­waż, jak ilu­stru­je spra­wa Ern­sta Zun­de­la , moż­na to wyko­rzy­stać do wie­lo­krot­ne­go orze­ka­nia o tym, czy Holo­kaust miał miej­sce, i czy w ogó­le się wyda­rzył. . Ponie­waż fak­ty doty­czą­ce Holo­kau­stu są dobrze ugrun­to­wa­ne i dobrze udo­ku­men­to­wa­ne dopusz­cze­nie „obro­ny praw­dy” było­by kro­kiem wstecz.

Popraw­ka do usta­wy C‑19 doda­ła­by nowe prze­stęp­stwo kry­mi­nal­ne za nego­wa­nie, baga­te­li­zo­wa­nie lub znie­kształ­ca­nie histo­rii Holokaustu.
za https://www.bnaibrith.ca/