Postę­po­wi Kon­ser­wa­ty­ści Douga For­da wygra­ją czwart­ko­we wybo­ry uzy­sku­jąc więk­szość w legi­sla­tu­rze pro­gno­zo­wa­ła 20 minut po zamknię­ciu więk­szo­ści loka­li wybor­czych CBC News.

Zda­niem eks­per­tów obser­wu­ją­cych napły­wa­nie wyni­ków tory­si uzy­ska­li zde­cy­do­wa­ne popar­cie więk­szo­ści wyborców

Ford potrze­bo­wał więk­szo­ści, aby powró­cić do Queen’s Park, ponie­waż przy­wód­cy trzech innych głów­nych par­tii w pro­win­cji zapo­wie­dzie­li, że nie będą wspie­rać ewen­tu­al­ne­go mniej­szo­ścio­we­go rzą­du PC.

reklama