Pro­szę gło­so­wać, maski nie są wymagane

2 czerw­ca to w Onta­rio dzień wybo­rów, loka­le wybor­cze są otwar­te do godzi­ny 21.00 Pro­szę gło­so­wać, choć­by po to by dać się policzyć.