Dla­cze­go wła­dze RP nie inter­we­niu­ją w spra­wie zaka­zu wyjaz­du do Pol­ski nie­zasz­cze­pio­nych Polaków?

Kana­da, wbrew jakim­kol­wiek zasa­dom zdro­we­go roz­sąd­ku i wie­dzy medycz­nej zaka­zu­je oso­bom nie­zasz­cze­pio­nym, któ­re mają sta­tus rezy­den­ta w tym kra­ju podró­ży dro­gą lot­ni­czą oraz pocią­ga­mi, ozna­cza to dla wiel­kiej gru­py Pola­ków miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie nie­moż­ność odwie­dze­nia Ojczy­zny i to nawet w przy­pad­kach loso­wych, jak pogrzeb oso­by bli­skiej. Wła­dze w War­sza­wie nie­ste­ty nadal wyda­ją się nie zauwa­żać pro­ble­mu, pozo­sta­wia­jąc miesz­ka­ją­cych w Kana­dzie Pola­ków samym sobie bez moż­li­wo­ści kon­tak­tu z Ojczy­zną — komen­tu­je Andrzej Kumor