Po tym jak w paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku Otta­wa wpro­wa­dzi­ła nakaz szcze­pień pra­cow­ni­ków fede­ral­nych, część innych przed­się­biorstw rów­nież zde­cy­do­wa­ła się na ten krok. Teraz jed­nak, gdy rząd zno­si nakaz, nie wszyst­kie przed­się­bior­stwa ponow­nie idą w jego śla­dy i od razu robią to samo. Ich pra­cow­ni­cy, wysła­ni na zwol­nie­nie za brak pod­po­rząd­ko­wa­nia się poli­ty­ce, nie wie­dzą, czy i kie­dy będą mogli wró­cić do pracy.

Przy­kła­dem może tu być Cana­da Post. Pocz­ta oświad­czy­ła, że rów­nież znie­sie nakaz szcze­pień, ale sama wyzna­czy ter­mi­ny, „któ­re zapew­nią bez­pie­czeń­stwo i porzą­dek”. Nie­zasz­cze­pie­ni urzęd­ni­cy publicz­ni i pra­cow­ni­cy regu­lo­wa­ne­go fede­ral­nie trans­por­tu publicz­ne­go mogli wró­cić do pra­cy 20 czerw­ca. W przy­pad­ku pra­cow­ni­ków pocz­ty data nie jest zna­na. Cana­dian Union of Postal Wor­kers zło­żył skar­gę na Cana­da Post w sądzie, ale kil­ka tygo­dni temu prze­grał w arbitrażu.

Jesz­cze bar­dziej nie­pew­ni swo­jej sytu­acji są nie­zasz­cze­pie­ni pra­cow­ni­cy Puro­la­to­ra, któ­re­go wła­ści­cie­lem w 91 proc. jest Cana­da Post. Puro­la­tor stwier­dził, że nie wyco­fa się auto­ma­tycz­nie z naka­zu szcze­pień po rzą­do­wym ogło­sze­niu, ale w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach prze­pro­wa­dzi wła­sną ewa­lu­ację. Gru­pa nie­zasz­cze­pio­nych pra­cow­ni­ków Puro­la­to­ra skie­ro­wa­ła spra­wę do sądu.

reklama

W innym przy­pad­ku arbi­ter przy­znał rację pra­cow­ni­kom – cho­dzi o nakaz szcze­pień w Fiat Chry­sler Auto­mo­bi­les Cana­da, nale­żą­cej do Stel­lan­tis. Uni­for Local 444 ogło­sił swo­je „zwy­cię­stwo” 18 czerw­ca. Kon­cern wysłał ponad 300 nie­zasz­cze­pio­nych pra­cow­ni­ków i tych, któ­rzy nie poda­li swo­je­go sta­tu­su szcze­pien­ne­go, na przy­mu­so­we bez­płat­ne zwol­nie­nia. 25 czerw­ca wszyst­kie te oso­by będą mogły wró­cić do pracy.

Stel­lan­tis wyco­fał się z naka­zu szcze­pień w swo­ich zakła­dach w USA już w styczniu.

Coca-Cola Cana­da wygra­ła z kolei swój arbi­traż. Skar­gę do sądu zło­żył Uni­for Local 973. Spra­wa zosta­ła roz­wią­za­na 17 mar­ca. Fir­ma na razie nie poda­je, czy nie­zasz­cze­pie­ni pra­cow­ni­cy będą mogli wró­cić do swo­ich obowiązków.

Wszyst­kie duże ban­ki w Kana­dzie wyco­fa­ły się z naka­zów szcze­pień na począt­ku maja.