W ponie­dzia­łek tym­cza­so­wo wyga­sły w Kana­dzie naka­zy doty­czą­ce szcze­pień  w przy­pad­ku  podró­ży kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, a tak­że pra­cow­ni­ków pod­le­ga­ją­cych regu­la­cjom fede­ral­nym, znie­sio­no rów­nież wymóg zaszcze­pie­nia posłów, ale rząd fede­ral­ny jed­no­cze­śnie chce prze­dłu­żyć o rok. moż­li­wość pra­cy zdal­nej w przy­pad­ku posłów.

Wyma­ga­nia doty­czą­ce kwa­ran­tan­ny i badań pozo­sta­ją w mocy w przy­pad­ku nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków powra­ca­ją­cych do Kana­dy. Podróż­ni nadal są zobo­wią­za­ni do wypeł­nie­nia kwe­stio­na­riu­sza zdro­wot­ne­go za pośred­nic­twem apli­ka­cji ArriveCan.

Nadal obo­wią­zu­je rów­nież nakaz masko­wa­nia. Obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia nadal mają zasto­so­wa­nie do stat­ków wyciecz­ko­wych i cudzo­ziem­ców wjeż­dża­ją­cych do Kanady.

Od 30 paź­dzier­ni­ka 2021 r. obo­wią­zy­wał wymóg oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia pasa­że­rów wyla­tu­ją­cych z lot­nisk w Kana­dzie oraz osób chcą­cych podró­żo­wać w kra­ju pocią­giem lub samolotem.

Znie­sie­nie wymo­gów doty­czą­cych szcze­pień dla pra­cow­ni­ków pod­le­ga­ją­cych regu­la­cjom fede­ral­nym pozwo­li pra­cow­ni­kom linii lot­ni­czych i lot­nisk prze­by­wa­ją­cym na urlo­pie bez­płat­nym na powrót do pracy.

Mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los powie­dział, że wpro­wa­dza­ją tę zmia­nę teraz, ponie­waż kon­tekst pan­de­mii zmie­nił się od cza­su jej nadej­ścia w 2020 roku.

Tym­cza­sem jak wyni­ka z doku­men­tów, do jakich dotarł por­tal Rebel News. Głów­na epi­de­mio­log   Public Health Agen­cy of Cana­da zezna­jąc pod przy­się­gą pod­czas prze­słu­chań przed­pro­ce­so­wych zezna­ła, że nigdy nie zale­ca­ła rzą­do­wi wpro­wa­dza­nia wymo­gu szcze­pień dla podró­żu­ją­cych linia­mi lot­ni­czy­mi czy kole­ją ponie­waż z usta­leń nauko­wych wyni­ka­ło, że nie będzie on skuteczny.

Decy­zja — wszyst­ko na to wska­zu­je — zosta­ła pod­ję­ta wyłącz­nie z przy­czyn politycznych.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be