Okrę­go­we Kura­to­rium Szkół Regio­nu Water­loo (WRDSB) chce zak­tu­ali­zo­wać prze­pi­sy doty­czą­ce ubio­ru  w szko­łach w swo­jej jurys­dyk­cji, aby umoż­li­wić uczniom eks­po­no­wa­nie dekol­tu, brzu­cha i bielizny.

Pro­jekt Zarzą­dze­nia nr 6010 stwier­dza: Powo­dem nowych zasad ubio­ru ucznia jest zobo­wią­za­nie WRDSB do „wspie­ra­nia inte­gra­cyj­ne­go śro­do­wi­ska” i prze­ciw­dzia­ła­nie dyskryminacji.

„Wcze­śniej­sze zasa­dy doty­czą­ce ubio­ru uczniów mia­ły szko­dli­wy wpływ na uczniów iden­ty­fi­ku­ją­cych się jako kobie­ty, rdzen­nych miesz­kań­ców, rasy czar­nej, rasy nie­bia­łej, oso­by zróż­ni­co­wa­ne pod wzglę­dem płci, trans­pł­cio­wych i nie­bi­nar­nych i/lub nie­pew­nych swej płci, nie­peł­no­spraw­nych i/lub doświad­cza­ją­cych innych form mar­gi­na­li­za­cji, ” stwier­dza WRDSB.

Kodeks Ucznia z 2018 roku zabra­niał odsło­nię­tej bie­li­zny,  jak ramiącz­ka biustonosza.

„Spód­ni­ce i spoden­ki muszą mieć odpo­wied­nią dłu­gość okre­ślo­ną przez admi­ni­stra­cję” –  . „Odkry­te i brzu­chy, bluz­ki bez ramią­czek, koszul­ki z odkry­ty­mi ramio­na­mi lub pod­ko­szul­ki są nie­do­zwo­lo­ne”. — czy­ta­my w  sta­rym regu­la­mi­nie — „Bie­li­zna (np. pasek sta­ni­ka, strin­gi, bok­ser­ki) nie może być widoczna” .

Nowy pro­jekt zno­si wszyst­kie te ogra­ni­cze­nia i pozwa­la na topy, któ­re „odsła­nia­ją ramio­na, brzuch, brzuch, linie szyi i/lub dekolt”. „Dół ubio­ru może eks­po­no­wać nogi, uda i bio­dra” – stwier­dza pro­jekt regulaminu.

Regu­la­min wyma­gał­by jed­nak, aby  ubra­nia były noszo­ne „w taki spo­sób, aby  zakry­wa­ły pachwi­ny i poślad­ki, a góra zakry­wa­ła sut­ki, i nie była prześwitująca”.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be