Air Cana­da prze­pra­sza za incy­dent, pod­czas któ­re­go ponad 20 pasa­że­rów zosta­ło usu­nię­tych z pokła­du samo­lo­tu lecą­ce­go 20 czerw­ca z Mont­re­alu do Lon­dy­nu. W oświad­cze­niu linia poda­ła, że powo­dem wypro­sze­nia pasa­że­rów, któ­rzy sie­dzie­li już w samo­lo­cie i cze­ka­li na start, było „nie­pod­po­rząd­ko­wa­nie się prze­pi­som doty­czą­cym nosze­nia masek, kana­dyj­skie­mu pra­wu lot­ni­cze­mu i naka­zom załogi”.

Incy­dent na twit­te­rze opi­sa­ła jed­na z pasa­że­rek. Stwier­dzi­ła, że to, co się sta­ło, było to upo­ka­rza­ją­ce. Napi­sa­ła, że wypro­szo­no 23 przy­pad­ko­we oso­by, wśród któ­rych znaj­do­wa­ło się star­sze mał­żeń­stwo i czte­ro­oso­bo­wa rodzina.

Na nagra­niach zamiesz­czo­nych w inter­ne­cie widać uzbro­jo­nych ofi­ce­rów, któ­rzy pod­cho­dzą do nie­któ­rych pasa­że­rów i każą im opu­ścić samolot.

reklama

Kana­da znio­sła zakaz odby­wa­nia lotów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych przez oso­by nie­zasz­cze­pio­ne, w dal­szym cią­gu obo­wią­zu­ją jed­nak maseczki.

Air Cana­da oświad­czy­ła, że nie komen­tu­je zacho­wa­nia pasa­że­rów na pokła­dzie swo­ich samo­lo­tów, jed­nak pod­ję­te dzia­ła­nia mia­ły na celu bez­pie­czeń­stwo i dobro­stan pozo­sta­łych 266 osób lecą­cych do Lon­dy­nu. Dalej przy­zna­je jed­nak, że wśród wypro­szo­nych z samo­lo­tu zna­la­zły się rów­nież oso­by, któ­rym kaza­no wysiąść przez pomył­kę. Linia zapew­nia, że skon­tak­to­wa­ła się z nimi i przeprosiła.