W czwar­tek oko­ło 6:40 po połu­dniu w Bramp­ton doszło do nie­wiel­kiej koli­zji z udzia­łem auto­bu­su szkol­ne­go. Poli­cja po przy­jeź­dzie na miej­sce zda­rze­nia na skrzy­żo­wa­niu Coun­try­si­de i Cole­ra­ine Drs. zatrzy­ma­ła 61-let­nią kobie­tę kie­ru­ją­cą auto­bu­sem. Oka­za­ło się, że pani kie­row­ca pro­wa­dzi­ła pod wpły­wem alko­ho­lu. Mia­ła we krwi ponad 80 mg alkoholu.

W cza­sie wypad­ku w auto­bu­sie znaj­do­wa­ło się kil­ko­ro dzie­ci. Żad­ne z nich nie odnio­sło obrażeń.
reklama