Kana­da nało­ży nowe sank­cje na Rosję, w tym sank­cje prze­ciw­dzia­ła­ją­ce rosyj­skiej dez­in­for­ma­cji – poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au. Kraj ten wyśle też kolej­ne okrę­ty mary­nar­ki wojen­nej na Morze Bałtyckie.

Nowe kana­dyj­skie sank­cje doty­czą 6 Rosjan i 46 rosyj­skich pod­mio­tów, a tak­że 13 przed­sta­wi­cie­li rzą­du i sek­to­ra zbro­je­nio­we­go Bia­ło­ru­si oraz 15 Ukra­iń­ców współ­pra­cu­ją­cych z Rosją.

„Pre­mier ogło­sił rów­nież zamiar Kana­dy dot. wpro­wa­dze­nia sank­cji wobec przed­sta­wi­cie­li i pod­mio­tów finan­so­wa­nych przez pań­stwo dez­in­for­ma­cji i pro­pa­gan­dy, kon­tro­lo­wa­nych przez przed­sta­wi­cie­li rzą­du Rosji, w celu prze­ciw­dzia­ła­nia krem­low­skiej dez­in­for­ma­cji, uży­wa­nej do uza­sad­nie­nia (…) woj­ny na Ukra­inie” – napi­sa­no w ponie­dział­ko­wym komu­ni­ka­cie biu­ra pra­so­we­go pre­mie­ra Kana­dy, któ­ry obec­nie prze­by­wa w Niem­czech na szczy­cie G7 w zam­ku Elmau.

reklama

Kolej­ne sank­cje gospo­dar­cze będą doty­czy­ły zaka­zu eks­por­tu tech­no­lo­gii, któ­re mogły­by zostać uży­te przez rosyj­ski prze­mysł zbro­je­nio­wy, w tym tech­no­lo­gii zwią­za­nych z kom­pu­te­ra­mi kwan­to­wy­mi, kom­po­nen­ta­mi do pro­duk­cji, tech­no­lo­gii i oprogramowania.

Sank­cje doty­czą też zaka­zu eks­por­tu na Bia­ło­ruś tech­no­lo­gii i sprzę­tu oraz towa­rów, któ­re mogły­by zostać uży­te do pro­duk­cji broni.

W nie­dzie­lę dwa kana­dyj­skie okrę­ty wypły­nę­ły   Hali­fa­xu i są w dro­dze, by uczest­ni­czyć w ope­ra­cji natow­skiej. „Okrę­ty wyru­szy­ły na czte­ro­mie­sięcz­ną misję w rejo­nie Morza Bał­tyc­kie­go i pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku w ramach ope­ra­cji REASSURANCE. Kana­da roz­miesz­cza dwa okrę­ty Mor­skiej Obro­ny Przy­brzeż­nej typu King­ston, aby wnieść wkład w środ­ki zabez­pie­cza­ją­ce i odstra­sza­ją­ce NATO w Euro­pie Środ­ko­wej i Wschod­niej” – poda­no w komu­ni­ka­cie mini­ster­stwa obrony.

Jak też wyja­śnio­no, „mię­dzy lip­cem a paź­dzier­ni­kiem 2022 r. HMCS King­ston i Sum­mer­si­de dołą­czą do Sta­łe­go Zespo­łu Sił Obro­ny Prze­ciw­mi­no­wej NATO Gru­pa 1 (SNMCMG1). Pod­czas ope­ra­cji REASSURANCE okrę­ty przy­łą­czą się do sił NATO będą­cych w sta­łej wyso­kiej goto­wo­ści na morzu”, by móc je szyb­ko i efek­tow­nie wspierać.

Na Sum­mer­si­de zna­la­zła się też spe­cja­li­stycz­na gru­pa nur­ków, wspie­ra­na nowo­cze­snym sprzę­tem do dzia­łań saperskich.

Obec­nie na Bał­ty­ku znaj­du­ją się dwa inne kana­dyj­skie fre­ga­ty — Hali­fax i Mont­re­al, któ­re  powró­cą do Kana­dy w lip­cu br.

za tvp