Agen­cja AFP powo­łu­jąc się na wypo­wiedź rzecz­ni­ka Krem­la Dmi­tri­ja Pie­sko­wa dono­si, że Rosja jest goto­wa zakoń­czyć woj­nę, jeśli Kijów ogło­si kapi­tu­la­cje i naka­że swo­im żoł­nie­rzom zło­że­nie broni.
– Stro­na ukra­iń­ska może zatrzy­mać to wszyst­ko jesz­cze przed koń­cem dnia – powie­dział Pieskow.

Ukra­iń­skie wła­dze dotych­czas nie odnio­sły się do pro­po­zy­cji Kremla.

reklama

We wto­rek rano rosyj­skie Mini­ster­stwo Obro­ny sko­men­to­wa­ło ponie­dział­ko­wy atak na cen­trum han­dlo­we w Krze­mień­czu­ku. W komu­ni­ka­cie w ser­wi­sie Tele­gram resort okre­ślił ostrzał jako “pre­cy­zyj­ne ude­rze­nie” na han­ga­ry z bro­nią i amu­ni­cją otrzy­my­wa­ną przez Ukra­iną ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Euro­py. Według Moskwy, prze­trzy­my­wa­ny we wspo­mnia­nych han­ga­rach sprzęt miał zostać w przy­szło­ści wysła­ny do Don­ba­su. Wybuch i pożar cen­trum han­dlo­we­go to efekt eks­plo­zji prze­trzy­my­wa­nej na miej­scu amu­ni­cji — poda­ją Rosja­nie Ponad­to, w komu­ni­ka­cie cen­trum han­dlo­we okre­ślo­no jako “nie­czyn­ne”. Rosja­nie mie­li ude­rzyć w budy­nek poci­skiem Ch-22 wystrze­lo­nym z bom­bow­ca dale­kie­go zasię­gu Tu-22M3.

Pre­zy­dent Ukra­iny Woło­dy­myr Zełen­ski poin­for­mo­wał, że w momen­cie ata­ku w cen­trum han­dlo­wym znaj­do­wa­ło się oko­ło tysią­ca osób. Dotych­czas wła­dze potwier­dzi­ły śmierć 18 ofiar ata­ku, co naj­mniej 58 zosta­ło ran­nych. Pre­zy­dent w swo­im noc­nym wystą­pie­niu pod­kre­ślił jed­nak, że akcja ratun­ko­wa trwa i “trze­ba mieć świa­do­mość”, że licz­ba ofiar i ran­nych może wzrosnąć.