Tur­cja zgo­dzi­ła się poprzeć człon­ko­stwo Fin­lan­dii i Szwe­cji w NATO w zamian za obiet­ni­cę wspar­cia w wal­ce z kur­dyj­ską orga­ni­za­cją ter­ro­ry­stycz­ną PKK – powie­dział we wto­rek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Madry­cie sekre­tarz gene­ral­ny Soju­szu Jens Stoltenberg.

– Mam przy­jem­ność ogło­sić, że mamy poro­zu­mie­nie, któ­re otwie­ra dro­gę Fin­lan­dii i Szwe­cji do człon­ko­stwa w NATO. Tur­cja, Fin­lan­dia i Szwe­cja pod­pi­sa­ły memo­ran­dum, któ­re odpo­wia­da na oba­wy Tur­cji, w tym te zwią­za­ne z eks­por­tem bro­ni i zwal­cza­niem ter­ro­ry­zmu. Żaden inny sojusz­nik (w NATO) nie ucier­piał tak bar­dzo z powo­du bru­tal­nych ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych jak Tur­cja, w tym ze stro­ny orga­ni­za­cji ter­ro­ry­stycz­nej Par­tia Pra­cu­ją­cych Kur­dy­sta­nu (PKK) – powie­dział Stol­ten­berg pierw­sze­go dnia szczy­tu NATO w sto­li­cy Hiszpanii.

– Rzą­dy Tur­cji, Fin­lan­dii i Szwe­cji zgo­dzi­ły się wzmoc­nić współ­pra­cę w dzie­dzi­nie zwal­cza­nia ter­ro­ry­zmu. Jako (przy­szli) człon­ko­wie NATO Szwe­cja i Fin­lan­dia zobo­wią­zu­ją się do peł­ne­go wspar­cia Tur­cji w wal­ce z zagro­że­nia­mi dla jej bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go. Obej­mu­je to dal­sze dosto­so­wa­nie ich kra­jo­we­go pra­wo­daw­stwa, roz­pra­wie­nie się z dzia­łal­no­ścią PKK i zawar­cie z Tur­cją umo­wy o eks­tra­dy­cji. W związ­ku z postę­pem, któ­ry uda­ło nam się wspól­nie osią­gnąć Tur­cja zgo­dzi­ła się poprzeć Fin­lan­dię i Szwe­cję w ich dąże­niu do człon­ko­stwa w NATO – dodał.

reklama

Dopre­cy­zo­wał, że w śro­dę przy­wód­cy państw NATO podej­mą ofi­cjal­ną decy­zję o zapro­sze­niu Szwe­cji i Fin­lan­dii do człon­ko­stwa w Soju­szu Północnoatlantyckim.

– Następ­nie oczy­wi­ście będzie miał miej­sce pro­ces raty­fi­ka­cji we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich. Jestem jed­nak abso­lut­nie pew­ny, że (…) przy­stą­pie­nie Szwe­cji i Fin­lan­dii do NATO będzie mia­ło miej­sce – zade­kla­ro­wał Norweg.

Rów­no­le­gle, kan­ce­la­ria pre­zy­den­ta Tur­cji Rece­pa Tay­y­ipa Erdo­ga­na poda­ła, że poro­zu­mie­nie zawar­te z Hel­sin­ka­mi i Sztok­hol­mem obej­mu­je roz­sze­rze­nie współ­pra­cy prze­my­słów zbro­je­nio­wych i zdję­cie wza­jem­nych restryk­cji; wymia­nę infor­ma­cji wywia­dow­czych w celu zwal­cza­nia ter­ro­ry­zmu; oraz pod­ję­cie przez Szwe­cję i Fin­lan­dię kon­kret­nych kro­ków w celu eks­tra­dy­cji osób oskar­ża­nych w Tur­cji o terroryzm.

Źró­dło: Artur Cie­cha­no­wicz (PAP)

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be