Nie­któ­re mniej pil­ne zabie­gi medycz­ne zosta­ły odro­czo­ne w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, z powo­du  ogól­no­świa­to­we­go nie­do­bo­ru barw­ni­ków medycznych
Ogól­no­świa­to­wy nie­do­bór medycz­ne­go barw­ni­ka kon­tra­sto­we­go wymu­sza odkła­da­nie nie­pil­nych i pla­no­wych zabie­gów, któ­re go wyma­ga­ją  i nie moż­na ich wyko­nać w żaden inny sposób.

Nie­do­bór poja­wia się po tym, jak jed­na z głów­nych firm pro­du­ku­ją­cych barw­nik, GE Heal­th­ca­re, musia­ła zamknąć pro­duk­cję w swo­jej fabry­ce pod­czas blo­kad COVID-19. Mimo, że dzia­ła z peł­ną wydaj­no­ścią, nie­do­bór nadal doty­ka szpi­ta­le i kli­ni­ki na całym świecie.

Barw­nik kon­tra­sto­wy spra­wia, że ​​naczy­nia krwio­no­śne i narzą­dy są bar­dziej widocz­ne i jest sto­so­wa­ny w tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej, zabie­gach ser­ca i innych operacjach.

reklama

Dr Bren­da Far­nqu­ist, radio­log z Kelow­na Gene­ral Hospi­tal, powie­dzia­ła, że ​​obec­nie w pro­win­cji jest oko­ło trzech do czte­rech tygo­dni zapa­su barw­ni­ka kon­tra­sto­we­go. Nie­pew­ność co do tego, kie­dy nadej­dzie wię­cej, ozna­cza, że ​​nie­któ­re nie­pil­ne i elek­tyw­ne pro­ce­du­ry są odkła­da­ne, więc kon­trast moż­na racjo­no­wać dla tych, któ­re wyma­ga­ją tego natychmiast.

Nie­do­bór doty­ka tak­że inne pro­win­cje, w tym sąsied­nią Alber­tę, gdzie tysiąc­om miesz­kań­ców , któ­rzy mie­li zapla­no­wa­ne zabie­gi obra­zo­we, powie­dzia­no, że ich wizy­ty będą musia­ły poczekać.

Far­nqu­ist powie­dział, że GE Heal­th­ca­re wytwa­rza oko­ło poło­wy świa­to­we­go barw­ni­ka kon­tra­sto­we­go. Cho­ciaż ist­nie­je inny dostaw­ca, powie­dzia­ła, że ​​ma kon­trak­ty do wypeł­nie­nia i nie jest w sta­nie wypro­du­ko­wać go wystar­cza­ją­co dużo, aby wypeł­nić obec­ną lukę.