Pogłę­bia­ją­ca się głu­po­ta zagra­ża Zachodowi

Postę­pu­ją­cy wokizm i rewo­lu­cja poli­tycz­nej popraw­no­ści pozba­wia przed­się­bior­stwa i insty­tu­cje Zacho­du kon­ku­ren­cyj­no­ści i moż­li­wo­ści sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia, i zmniej­sza zbiór umo­ty­wo­wa­nych ludzi, zdol­nych do kie­ro­wa­nia. To wszyst­ko pogar­sza nasze poło­że­nie w obli­czu azja­tyc­kiej eks­pan­sji. Na do miar złe­go azja­tyc­cy kie­row­ni­cy zda­ją sobie spra­wę z tej sytu­acji i ją wzmac­nia­ją m.in. finan­su­jąc kul­tu­rę maso­wą lan­su­ją­cą ste­reo­typ znie­wie­ścia­łe­go mężczyzny