W nie­dzie­lę, 31 lip­ca, Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­skich Kom­ba­tan­tów, Koło #8 w Otta­wie, ofia­ro­wa­ło Mszę Św. upa­mięt­nia­ją­cą ofia­ry Powsta­nia War­szaw­skie­go w 1944r. Mszę Św. odpra­wił Ks. Anto­ni Degu­tis, Kape­lan Koła #8 oraz Pro­boszcz Para­fii Św. Jac­ka Odrowąża.

“W Par­ku Kon­fe­de­ra­cji w Otta­wie Amba­sa­dor Witold Dziel­ski, Kon­sul Nata­Iia Kubik, Atta­ché Obro­ny kmdr Krzysz­tof Ksią­żek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­skich Kom­ba­tan­tów w Kana­dzie, Koło nr 8 w Otta­wie, Polo­nią i orga­ni­za­cja­mi polo­nij­ny­mi a przede wszyst­kim z Major Ewą Kono­pac­ką, uczest­nicz­ką Powsta­nia War­szaw­skie­go, Damą Orde­ru Vir­tu­ti Mili­ta­ri, uczczo­no pamięć o uczest­ni­kach Powsta­nia, w tym wspo­mnia­no boha­ter­skich kana­dyj­skich lot­ni­ków, któ­rzy zgi­nę­li nio­sąc pomoc wal­czą­cym Powstańcom.

Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia Amba­sa­dor Witold Dziel­ski powiedział:
“Patrząc na to wspa­nia­le zadba­ne miej­sce pamię­ci myśli­my rów­nież o Pol­sce współ­cze­snej, któ­ra dzię­ki wysił­kom naszych boha­te­rów z prze­szło­sci, poko­leń Pola­ków w kra­ju i Polo­nii za gra­ni­cą, jest dzi­siaj sta­bil­nym i roz­wi­nię­tym eko­no­micz­nie pań­stwem, na któ­re­go stra­ży stoi pro­fe­sjo­nal­ne woj­sko, strze­gąc gra­nic tak­że siłą naszych sojuszy.”

reklama

Na twa­rzach mie­li uśmiech, w ser­cach wia­rę, a w oczach nadzie­ję. Chcie­li być wol­ni i wol­ność sobie zawdzię­czać. 78 lat temu sta­nę­li do wal­ki o wszyst­ko, co kocha­li. Naszym zada­niem jest o nich pamię­tać! 78 lat temu, 1 sierp­nia 1944 roku wybu­chło Powsta­nie Warszawskie.”
Cześć Ich Pamięci !

Tekst: J. Sem­rau / S. Szyszczynski
Fot. J. Sem­rau / C. Pia­sta / S. Szyszczynski