Pre­mier Onta­rio Doug Ford zna­lazł się w pią­tek w trud­nej sytu­acji, gdy psz­czo­ła wpa­dła mu do ust i dosta­ła się do gardła.

Ford odpo­wia­dał na pyta­nia dzien­ni­ka­rzy z Dun­dalk w  Onta­rio na temat nie­do­bo­ru per­so­ne­lu służ­by zdro­wia  i moż­li­wo­ści pry­wa­ty­za­cji, gdy psz­czo­ła wle­cia­ła mu do ust.

„Świę­ty Chry­ste, wła­śnie połkną­łem psz­czo­łę” – powie­dział, kasz­ląc gwałtownie.

Ford powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że moc­no wie­rzy w publicz­ną opie­kę zdro­wot­ną, ale jego rząd zamie­rza „wyka­zać się kre­atyw­no­ścią”, patrząc na to, jak moż­na ją zapewnić.

Mini­ster zdro­wia Sylvia Jones powie­dzia­ła, że ​​rząd roz­pa­tru­je wszyst­kie opcje popra­wy sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej,  a jej komen­ta­rze wywo­ła­ły oba­wy przed dal­szą prywatyzacją.

Jones nie wyklu­cza­ła – zapy­ta­na – więk­szej roli pry­wat­nych kor­po­ra­cji w dostar­cza­niu usług publicz­nych, co już w pew­nym stop­niu zda­rza się w sys­te­mie Onta­rio. Powie­dzia­ła, że ​​to, co nie jest bra­ne pod uwa­gę, to by ludzie o pła­ci­li z wła­snej kie­sze­ni za usłu­gi obję­te obec­nie OHIP.

Nie było od razu jasne, czy pre­mier tra­fił do szpi­ta­la. Mówił, że “brzę­czy mu w brzuchu”.