W nocy, zanim Justin Tru­de­au pod­jął histo­rycz­ny krok, powo­łu­jąc się na usta­wę o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych pod­czas   Kon­wo­ju Wol­no­ści w Otta­wie w lutym, dorad­ca pre­mie­ra ds. bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go i wywia­du poin­for­mo­wał gabi­net , że ist­nie­je „moż­li­wość prze­ło­mu”, w kon­tak­tach z lide­ra­mi Kon­wo­ju — ujaw­ni­ły doku­men­ty uzy­ska­ne pod­czas toczą­cych się spraw sądowych.

Biu­ro kana­dyj­skie­go mini­stra bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go poin­for­mo­wa­ło, że dorad­ca odno­sił się do nego­cja­cji pro­wa­dzo­nych „głów­nie” przez mia­sto Otta­wa, któ­re „osta­tecz­nie nie powio­dły się”.

Ujaw­nie­nie poten­cjal­ne­go prze­ło­mu, zawar­te w pod­su­mo­wa­niu posie­dze­nia gabi­ne­tu, któ­re odby­ło się wie­czo­rem 13 lute­go 2022 r., znaj­du­je się w jed­nym z kil­ku moc­no zre­da­go­wa­nych doku­men­tów zło­żo­nych nie­daw­no w sądzie fede­ral­nym. Orga­ni­za­cje wol­no­ści oby­wa­tel­skich  kwe­stio­nu­ją na dro­dze praw­nej uży­cie usta­wy o sytu­acjach nadzwyczajnych.

Toron­to Star  pierw­szy poin­for­mo­wał o tych dokumentach.

Według pro­to­ko­łu z posie­dze­nia gabi­ne­tu, któ­ry nie jest dosłow­nym zapi­sem, Jody Tho­mas — były wice­mi­ni­ster obro­ny naro­do­wej i jeden z czo­ło­wych dorad­ców Tru­de­au — powie­dział Tru­de­au i zgro­ma­dzo­nym przez nie­go mini­strom, że „ ist­nie­je poten­cjał za prze­łom w Otta­wie”, jed­nak następ­ne­go dnia, 14 lute­go, Tru­de­au po raz pierw­szy w histo­rii Kana­dy powo­łał się na usta­wę o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych i skie­ro­wał oddzia­ły zmi­li­ta­ry­zo­wa­nej poli­cji prze­ciw­ko truckerom.

Wła­dze zamro­zi­ły też kon­ta ban­ko­we i kar­ty kre­dy­to­we protestującym.

We wspól­nym oświad­cze­niu poseł Ali­sta­ir Mac­Gre­gor, kry­tyk bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go z ramie­nia NDP, i poseł Mat­thew Gre­en, kry­tyk ety­ki, powie­dzie­li, że komi­sja par­la­men­tar­na, któ­ra bada zasto­so­wa­nie usta­wy o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych, musi mieć peł­ny dostęp do doku­men­tów. „Jeste­śmy zanie­po­ko­je­ni tym, że ten rząd dostar­czył doku­men­ty do sądu fede­ral­ne­go, któ­rych odmó­wił [komi­sji]”

„Mini­ster Men­di­ci­no już raz wpro­wa­dził Kana­dyj­czy­ków w błąd, aby uspra­wie­dli­wić przy­zna­nie przez libe­ral­ny rząd bez­pre­ce­den­so­wych upraw­nień nad­zwy­czaj­nych”, stwier­dził tym­cza­sem w oświad­cze­niu lider Izby Opo­zy­cji John Brassard.

„To kolej­ny dowód na to, że rząd libe­ral­ny wyko­rzy­stał usta­wę o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych, aby roz­wią­zać poli­tycz­ny pro­blem pre­mie­ra, a nie zna­leźć poko­jo­we i peł­ne sza­cun­ku roz­wią­za­nie pro­te­stów w Ottawie”.