Co naj­mniej 41 osób zgi­nę­ło w nie­dzie­lę w wyni­ku poża­ru kościo­ła kop­tyj­skie­go w Kairze, a ponad 40 zosta­ło ran­nych. W świą­ty­ni zapa­li­ła się praw­do­po­dob­nie insta­la­cja elek­trycz­na — poda­je Reu­ters, powo­łu­jąc się na źró­dła w egip­skich służ­bach bezpieczeństwa.