Raport rzą­du fede­ral­ne­go infor­mu­je , że kolej­nym kro­kiem w kie­run­ku roz­wo­ju cyfro­wej infra­struk­tu­ry jest wpro­wa­dze­nie „Pro­gra­mu toż­sa­mo­ści cyfrowej”.

Zosta­ło to ujaw­nio­ne w rzą­do­wym rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym 4 sierp­nia zaty­tu­ło­wa­nym Cana­da­’s Digi­tal Ambi­tion 2022, o czym jako po raz pierw­szy doniósł por­tal True North .

Pan­de­mia COVID-19 pod­kre­śli­ła potrze­bę, aby usłu­gi rzą­do­we były „dostęp­ne w erze cyfro­wej” – czy­ta­my w raporcie.

„Następ­nym kro­kiem w zwięk­sza­niu wygo­dy dostę­pu do usług jest fede­ral­ny pro­gram toż­sa­mo­ści cyfro­wej, zin­te­gro­wa­ny z ist­nie­ją­cy­mi wcze­śniej plat­for­ma­mi pro­win­cyj­ny­mi” – czytamy.

„Toż­sa­mość cyfro­wa jest elek­tro­nicz­nym odpo­wied­ni­kiem uzna­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość (na przy­kład pra­wa jaz­dy lub pasz­por­tu) i potwier­dza, że ​​„jesteś tym, za kogo się poda­jesz” w kon­tek­ście cyfrowym”.

Rząd Onta­rio  ogło­sił w zeszłym roku, że stwo­rzy cyfro­we iden­ty­fi­ka­to­ry w ramach odpo­wie­dzi pro­win­cji na COVID-19 i ma na celu stać się „naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną cyfro­wą jurys­dyk­cją na świecie”.

Zda­niem kry­ty­ków każ­dy rodzaj cyfro­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra może pro­wa­dzić do chiń­skie­go sys­te­mu kre­dy­tów spo­łecz­nych, któ­ry oce­nia oby­wa­te­li w opar­ciu o wia­ry­god­ność wobec państwa.

Tym­cza­sem rząd Alber­ty już w kwiet­niu opu­bli­ko­wał ogło­sze­nie o pra­cę dla dyrek­to­ra wyko­naw­cze­go plat­form do nad­zo­ro­wa­nia usług  toż­sa­mo­ści cyfrowej.

 

Ankie­ta Digi­tal Iden­ti­ty and Authen­ti­ca­tion Coun­cil of Cana­da prze­pro­wa­dzo­na w grud­niu 2020 r. wyka­za­ła, że ​​49 pro­cent Kana­dyj­czy­ków  zna poję­cie toż­sa­mo­ści cyfro­wej, a  88 pro­cent  popie­ra tę koncepcję.

Kolej­ne 83 pro­cent respon­den­tów stwier­dzi­ło, że ufa rzą­dom w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, a 76 pro­cent Kana­dyj­czy­ków stwier­dzi­ło, że byli­by skłon­ni udo­stęp­niać wię­cej danych oso­bo­wych onli­ne, gdy­by ozna­cza­ło to więk­szą wygodę.

Rząd ujaw­nił rów­nież, że współ­pra­cu­je z linia­mi lot­ni­czy­mi, aby wpro­wa­dzić posia­da­nie „cyfro­wych doku­men­tów toż­sa­mo­ści” i wymóg danych bio­me­trycz­nych, takich jak roz­po­zna­wa­nie twa­rzy, by móc wejść na pokład,  infor­mo­wa­ła w maju True North .