Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Piłsudskiego
“Orzeł Strze­lec­ki”
w Kana­dzie

Ser­decz­nie zapra­sza­my Orga­ni­za­cje Polo­nij­ne i wszyst­kich Pola­ków na MSZĘ ŚWIĘTĄ za OJCZYZNĘ w 102 ROCZNICĘ CUDU NAD WISŁĄ , któ­ra zosta­nie odpra­wio­na 21 sierp­nia 2022r. o godz.12.00 w Koście­le Sacred Heart w Guelph na rogu Ali­ce St. i Huron St.
Po wię­cej infor­ma­cji pro­szę dzwo­nić 519–827- 5396.
Komen­dant Grze­gorz Waśniewski