Komen­dant SWAP, w razie ata­ku na pol­skie gra­ni­ce obie­cu­je orga­ni­zo­wać ochot­ni­cze legio­ny z ame­ry­kań­skiej i kana­dyj­skiej mło­dzie­ży polonijnej

        Z dwu­ty­go­dnio­wym pośli­zgiem w par­ku Pade­rew­skie­go w Vau­ghan 30 km na pół­noc od Toron­to odby­ły się w nie­dzie­lę 28 sierp­nia 2022 roku obcho­dy Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go. Tym razem przy­by­li przed­sta­wi­cie­le SWAP z USA z głów­nym komen­dan­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Tade­uszem Anto­nia­kiem na cze­le. Hono­ry gospo­da­rza peł­nił Komen­dant Pla­ców­ki 114 SWAP Adam Dawidek.

        Wła­dze RP repre­zen­to­wa­li atta­che obro­ny w Kana­dzie kmdr Krzysz­tof Ksią­żek oraz wice­kon­sul Syl­wia Czer­wiń­ska, obec­ni byli wete­ra­ni Mjr Zbi­gniew Gon­dek boha­ter spod Mon­te Cas­si­no oraz Sta­ni­sław Woź­niak powsta­niec war­szaw­ski, a tak­że przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych. Nikt nie repre­zen­to­wał władz kana­dyj­skich. Zło­żo­no wień­ce i kwia­ty przed pomni­kiem Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no oraz upa­mięt­nia­ją­cym 70-lecie ist­nie­nia SWAP

        Po tra­dy­cyj­nym prze­mar­szu Ale­ją Pamię­ci i doko­na­niu prze­glą­du pocz­tów sztan­da­ro­wych ode­gra­no hym­ny Kana­dy, USA i Pol­ski, odczy­ta­no apel pole­głych i ode­gra­no Last Post.

        Prze­ma­wia­jąc komen­dant Tade­usz Anto­niak, któ­ry jest też prze­wod­ni­czą­cym Klu­bu Gaze­ty Pol­skiej w Fila­del­fii, zgło­sił goto­wość orga­ni­za­cji ochot­ni­czych legio­nów do wal­ki w obro­nie Pol­ski, jeśli zaj­dzie taka potrzeba.

        Były poseł Wła­dy­sław Lizoń, stwier­dził z kolei, że gdy się zro­bił star­szy zro­zu­miał, iż przede wszyst­kim trze­ba bro­nić poko­ju, zaś Her­bert Nie­pal­la opo­wie­dział o swo­im ducho­wym sto­sun­ku do  Drze­wa Żoł­nie­rza Pol­skie­go odkry­te­go nie­opo­dal Owen Sound nad jezio­rem Huron i zapo­wie­dział poświę­ce­nie tego żywe­go monu­men­tu we wrześniu.

        W uzna­niu zasług dla Sto­wa­rzy­sze­nia Komen­dant głów­ny SWAP Tade­usz Anto­niak wrę­czył Zyg­mun­to­wi Kuli­nie z pla­ców­ki 114 Mie­cze Hallerowskie.

Odpra­wio­na zosta­ła polo­wa Msza św.

        Po czę­ści ofi­cjal­nej i Mszy św. zanim zapro­sze­ni goście uda­li się na obiad, doko­na­no poświę­ce­nia dwóch nowych dębów pamię­ci, jed­ne­go z ini­cja­ty­wy Sta­ni­sła­wa Laska dla Sybi­ra­ków, a dru­gie­go dla wete­ra­na II Kor­pu­su, Wacła­wa “Hen­ry” Jodissa.

        War­to wspo­mnieć, że na obcho­dy przy­by­ła spe­cjal­nie z Nie­miec Iwo­na Kasprzyk, pra­wnucz­ka por. Tade­usz Kona­rzew­skie­go Katy­nia­ka dla upa­mięt­nie­nia któ­re­go w Alei Pamię­ci w par­ku Pade­rew­skie­go w 2011 roku posa­dzo­no Dąb Katyński

Prze­ma­wia­jąc do zebra­nych komen­dant SWAP Tade­usz Anto­niak powie­dział m.in.

        — Chciał­bym wszyst­kich pozdro­wić, łącz­nie ze wszyst­ki­mi człon­ka­mi pla­ców­ki 114. w imie­niu mar­szał­ka senio­ra Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Anto­nie­go Macie­re­wi­cza, któ­ry był gościem hono­ro­wym na cen­tral­nych uro­czy­sto­ściach świę­ta Woj­ska Pol­skie­go w ame­ry­kań­skiej Czę­sto­cho­wie oraz od pana mini­stra Jana Dzie­dzi­cza­ka, któ­ry wysto­so­wał spe­cjal­ny list na tę uro­czy­stość, a tak­że od pani Hele­ny Kraw­czyk pre­ze­ski Koła Pomoc­ni­cze­go Pań, Sybi­racz­ki, żony  moje­go wiel­kie­go poprzed­ni­ka naczel­ne­go komen­dan­ta, żoł­nie­rza spod Mon­te Cas­si­no, Win­cen­te­go Krawczyka.

(…)

        Wszy­scy oni, ci boha­te­ro­wie, wal­czy­li pod hasłem Bóg, Honor i Ojczy­zna. To jest wyszy­te na naszych sztan­da­rach, a nie­ste­ty też się zda­rza­ło, że jak zabra­kło Boga to tra­ci­li­śmy honor i Ojczy­znę. Tak to bywa w historii.

        Obec­nie tutaj na ręce władz pol­skich chcia­łem zło­żyć ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Pan koman­dor wspo­mniał i rów­nież pani kon­sul mówi­ła o kapi­tal­nym przy­go­to­wa­niu się do ewen­tu­al­nej woj­ny, bo ta nam gro­zi. Wspo­mi­nam sło­wa pre­zy­den­ta śp. Lecha Kaczyń­skie­go, któ­ry powie­dział w Gru­zji: “Dziś Gru­zja jutro Ukra­ina, potem pań­stwa bał­tyc­kie a potem przyj­dzie czas może i na mój kraj”.

        Dla­te­go ja tutaj na ręce przed­sta­wi­cie­li władz pol­skich chcia­łem zade­kla­ro­wać w imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej, że jeże­li nie daj Boże, doj­dzie do jakie­goś ata­ku na gra­ni­cę Pol­ski, jeste­śmy goto­wi, w ramach naszej tra­dy­cji, zor­ga­ni­zo­wać się z oddzia­ła­mi ochot­ni­czy­mi. Oczy­wi­ście ade­kwat­nie do wie­ku, do umie­jęt­no­ści, oczy­wi­ście w poro­zu­mie­niu z rzą­dem ame­ry­kań­skim, kana­dyj­skim i pol­skim. Tak jak wte­dy 102 lata temu ci żoł­nie­rze Armii Błę­kit­nej to zrobili.

        I nie tyl­ko człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia; pro­wa­dzę wie­le roz­mów z mło­dy­mi ludź­mi też tutaj uro­dzo­ny­mi, któ­rzy dekla­ru­ją chęć “rzu­ce­nia się przez morze” dla pomo­cy Pol­sce. Miej­my nadzie­ję że Ukra­ina wygra tę woj­nę i nie doj­dzie do tego i nie będzie­my musie­li tego robić. Ale w razie cze­go, jak to mówi  sta­ra rzym­ska mak­sy­ma, “chcesz poko­ju, szy­kuj się do woj­ny” i te ostat­nie poczy­na­nia pol­skich władz zakup sprzę­tu, powięk­sze­nie armii świad­czą o tym, że pol­skie wła­dze myślą poważ­nie o Pol­sce, widzą zagro­że­nia, i my to w tej chwi­li też dostrzegamy.

        Zakoń­czę hasłem, ode­zwą Klu­bów Gaze­ty Pol­skiej, Komi­te­tu katyń­skie­go, smo­leń­skie­go, któ­re­go rów­nież jestem człon­kiem, powiem; buduj­my wspól­ny front patrio­tycz­ny. Polo­nia Sem­per Fide­lis. Dzię­ku­ję bar­dzo. (okla­ski)

Były poseł do par­la­men­tu kana­dyj­skie­go Wła­dy­sław Lizoń zaape­lo­wał, aby zawsze bro­nić dobre­go imie­nia Pol­ski: aby przy rocz­ni­cach zwłasz­cza zwią­za­nych z II woj­ną świa­to­wą zwra­cać uwa­gę na to, że nie nazi­ści bez kra­ju zaata­ko­wa­li Pol­skę i popeł­nia­li zbrod­nie pod­czas II woj­ny świa­to­wej; to były Niem­cy i armia nie­miec­ka. Tak, byli tam nazi­ści, ale to byli Niem­cy, nie zapo­mi­naj­my nigdy o tym, bo zaczy­na nam się ta praw­da histo­rycz­na nie­zwy­kle rozmywać.

        Atta­che obro­ny RP w Otta­wie koman­dor Krzysz­tof Ksią­żek w roz­mo­wie z nami powie­dział mię­dzy inny­mi:

        ‑Pro­szę powie­dzieć jakie są warun­ki,  któ­re zmu­si­ły­by Pol­skę do przy­stą­pie­nia do kon­flik­tu zbroj­ne­go na Ukra­inie? Wszy­scy mamy chy­ba gdzieś tam z tyłu gło­wy to zagro­że­nie wojen­ne, któ­re w takiej ska­li poja­wi­ło się pierw­szy raz w naszym poko­le­niu. Jak to jest?

        ‑Dzień dobry pań­stwu, bar­dzo mi miło tutaj pań­stwa spo­tkać, w par­ku Pade­rew­skie­go, gdzie mie­li­śmy oka­zję dzi­siaj obcho­dzić Świę­to Woj­ska Pol­skie­go, któ­ry jest bar­dzo waż­nym świę­tem nie tyl­ko dla pol­skich żoł­nie­rzy, ale tak­że dla Pola­ków, dla Polo­nii, dla wszyst­kich tych, któ­rzy słu­ży­li w woj­sku, dla tych, któ­rzy odda­li swo­je życie oraz wal­czy­li na fron­tach pierw­szej i dru­giej woj­ny świa­to­wej o wol­ność Pol­ski, ale jest to tak­że świę­to wszyst­kich Pola­ków i o tym musi­my pamię­tać, że pamięć o naszych przod­kach, o naszych żoł­nier­zach, któ­rzy wal­czy­li za naszą wol­ność jest rze­czą bar­dzo ważną.

        To się w dużej mie­rze prze­no­si do cza­su dzi­siej­sze­go, gdzie za naszą wschod­nią gra­ni­cą mamy kon­flikt zbroj­ny; Rosja ze swo­imi impe­ria­li­stycz­ny­mi ambi­cja­mi aspi­ra­cja­mi,  napa­dła na Ukra­inę; mamy przy­kład kon­flik­tu zbroj­ne­go, któ­ry nie tyl­ko zagra­ża Ukra­inie, ale zagra­ża całej Euro­pie, bez­pie­czeń­stwu tak­że naszych pol­skich gra­nic oraz naszym war­to­ściom, któ­re tutaj wszy­scy kultywujemy.

        Tak że musi­my pamię­tać, że ten kon­flikt nie doty­czy tyl­ko Ukra­iny, ale Pol­ski i całej Euro­py, dla­te­go pol­ska armia, musi być przy­go­to­wa­na do tych wyzwań. Mię­dzy inny­mi zarów­no pre­zy­dent RP, Rząd Pol­ski, Mini­ster Obro­ny, a tak­że siły zbroj­ne reali­zu­ją wie­le czyn­no­ści, zadań, któ­re przy­go­to­wu­ją pol­skie woj­sko do spro­sta­nia tym wyzwaniom.

        Są to mię­dzy inny­mi pro­gram moder­ni­za­cji sił zbroj­nych, nowa usta­wa o obro­nie ojczy­zny, któ­rą nie­daw­no par­la­ment wpro­wa­dził, któ­ra stwo­rzy­ła warun­ki dla sił zbroj­nych, po pierw­sze, sta­bil­ne­go finan­so­wa­nia, któ­re było­by prze­zna­czo­ne na moder­ni­za­cję, na zwięk­sze­nie sił zbroj­nych, tak­że wpro­wa­dzo­no zwięk­sze­nie liczeb­no­ści sił zbroj­nych do 300 000 żoł­nie­rzy —  to jest bar­dzo  waż­ne oraz wpro­wa­dzo­no ochot­ni­czą służ­bę woj­sko­wą,  któ­ra jest  takim ele­men­tem mobi­li­zu­ją­cym mło­de poko­le­nie do wstą­pie­nia do woj­ska, do szko­le­nia się, do przy­go­to­wa­nia się na każ­dą ewen­tu­al­ność; zarów­no daje tym mło­dym ludziom szan­sę to do wstą­pie­nia póź­niej do wojsk ope­ra­cyj­nych, do zosta­nia żoł­nie­rzem zawodowym.

        To są wyzwa­nia, któ­re sto­ją przed naszą ojczy­zną i to są wyzwa­nia, o któ­rych wszy­scy pamię­ta­my i musi­my być tego świadomi.

        W tym wypad­ku to nie tyl­ko siły zbroj­ne, ale całe spo­łe­czeń­stwo, któ­re musi mieć świa­do­mość zagro­żeń, któ­re mamy, a po dru­gie musi być przy­go­to­wa­ne  na spro­sta­nie tym zagrożeniom.

- Panie Koman­do­rze, Pana zda­niem czy taka ewen­tu­al­ność, jak atak rosyj­ski na węzły kole­jo­we w Pol­sce, na mia­sta w Pol­sce, czy jest w ogó­le w obec­nej sytu­acji możliwa?

        – Trud­no oce­niać, obser­wu­je­my cały czas to, co się dzie­je za naszą wschod­nią gra­ni­cą, widzi­my jak ten kon­flikt się roz­wi­ja. Dzię­ki, po pierw­sze, walecz­no­ści ukra­iń­skiej armii, sił zbroj­nych, a tak­że wydat­nej pomo­cy z Zacho­du kon­flikt nie prze­bie­ga tak,  jak to sobie wyobra­żał reżim Puti­na, miej­my nadzie­ję że do takiej sytu­acji  nie dojdzie.

        – Tutaj sły­sze­li­śmy dekla­ra­cję ze stro­ny komen­dan­ta głów­ne­go SWAP o przyj­ściu z pomo­cą Pol­sce, czy tego rodza­ju pomoc w wypad­ku obro­ny Ojczy­zny jest w pla­nach Woj­ska Polskiego?

        — Oczy­wi­ście, woj­sko pol­skie przy­go­to­wu­je się na każ­dą ewen­tu­al­ność i tego musi­my mieć świa­do­mość, po to jeste­śmy.  Dzi­siaj upa­mięt­ni­li­śmy 102. rocz­ni­cę Bitwy War­szaw­skiej, gdzie wła­śnie to oby­wa­te­le, zwy­kli Pola­cy, któ­rzy włą­czy­li się wysi­łek armii, sił zbroj­nych, mie­li wpływ na to zwy­cię­stwo. Podob­nie w cza­sie II woj­ny świa­to­wej, tak że taka ewen­tu­al­ność zawsze może być, musi­my się liczyć z taki­mi ele­men­ta­mi i z taką ewentualnością.

Jak zwy­kle po czę­ści ofi­cjal­nej odbył się pik­nik. Pogo­da dopisała.

noto­wał (ak)

rela­cja video https://youtu.be/VCC6BeFDPTg