Sza­now­ny Panie Redaktorze,

        Prze­czy­ta­lem arty­kuł “Rosja i Ukra­ina doszly do poro­zu­mie­nia w kwiet­niu… i wte­dy inter­we­nio­wa­ła Wiel­ka Bry­ta­nia”.  Jakoś nie chce mi się wie­rzyć w to, że przy­czy­ną kon­ty­nu­acji woj­ny jest to, że Boris John­son zaofe­ro­wał milio­ny fun­tów Ukrainie.

Z powa­ża­niem,

Jacek Hej­nar

Od redak­cji: Sza­now­ny Panie, każ­dy ma pra­wo do wła­snych domysłów.