Pre­mier Justin Tru­de­au uda się w przy­szłym tygo­dniu do Nowe­go Jor­ku, aby w dniach 20–22 wrze­śnia wziąć udział w 77. sesji Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Naro­dów Zjednoczonych .

Biu­ro Tru­de­au wyda­ło w sobo­tę oświad­cze­nie, w któ­rym poin­for­mo­wa­no, że weź­mie on udział we wto­rek na otwar­ciu deba­ty gene­ral­nej wyso­kie­go szcze­bla, doda­jąc, że będzie pod­kre­ślał trwa­ją­ce pra­ce Kana­dy nad roz­wią­za­niem glo­bal­ne­go kry­zy­su bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ścio­we­go, któ­ry nastą­pił po inwa­zji Rosji na Ukrainę.

Kan­ce­la­ria pre­mie­ra poda­ła, że Tru­de­au weź­mie udział w „Chri­st­church Call Sum­mit” tego same­go dnia – wraz z pre­mier Nowej Zelan­dii Jacin­dą Ardern i pre­zy­den­tem Fran­cji Emma­nu­elem Macro­nem – gdzie powtó­rzy zobo­wią­za­nie Kana­dy do wyeli­mi­no­wa­nia tre­ści ter­ro­ry­stycz­nych i  eks­tre­mi­stycz­nych w Inter­ne­cie.

W śro­dę pre­mier weź­mie udział w kon­fe­ren­cji Świa­to­we­go Fun­du­szu na rzecz Wal­ki z AIDS, gruź­li­cą i malarią.

PMO twier­dzi, że Tru­de­au będzie rów­nież gospo­da­rzem spo­tka­nia z part­ne­ra­mi z Kara­ibów, aby pro­mo­wać wspar­cie dla sta­bil­no­ści i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Haiti.

W oświad­cze­niu odno­to­wu­je się, że w skład kana­dyj­skiej dele­ga­cji wej­dą mini­ster spraw zagra­nicz­nych Mela­nie Joly, mini­ster roz­wo­ju mię­dzy­na­ro­do­we­go Har­jit Saj­jan oraz mini­ster śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych Ste­ven Guilbeault.