Kolej­ne holen­der­skie mia­sta zapo­wia­da­ją, że nie będą aktyw­nie egze­kwo­wać obo­wiąz­ku oka­zy­wa­nia pasz­por­tu covi­do­we­go przed wej­ściem do restau­ra­cji, kin i teatrów. Do Amster­da­mu przy­łą­czy­ły się m.in. Rot­ter­dam i Utrecht.
W Holan­dii  od 25 wrze­śnia, aby pójść do kina lub teatru bądź wejść do restau­ra­cji koniecz­ne będzie oka­za­nie świa­dec­twa zaszcze­pie­nia prze­ciw Covid-19 lub nega­tyw­ne­go wyni­ku testu na obec­ność koronawirusa.

Infor­ma­cje te znaj­du­ją się na tzw. pasz­por­cie covi­do­wym, któ­ry w for­mie kodu QR moż­na poka­zy­wać na urzą­dze­niu mobilnym.

Już w śro­dę bur­mistrz Amster­da­mu Fem­ke Hal­se­ma zapo­wie­dzia­ła, że pod­le­głe jej służ­by będą jedy­nie wyryw­ko­wo spraw­dzać ten obo­wią­zek. Pod­kre­śli­ła, że wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych wła­dze Amster­da­mu nie będą w sta­nie sku­tecz­nie egze­kwo­wać nowe­go prawa.
Teraz do sto­li­cy dołą­czy­ly  inne duże mia­sta Nider­lan­dów. Z usta­leń dzien­ni­ka „De Tele­gra­af” wyni­ka, że śla­da­mi Amster­da­mu pój­dą m.in. Rot­ter­dam, Haga oraz Utrecht.