Pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej zosta­nie ogło­szo­ny plan spro­wa­dze­nia do Pol­ski szcząt­ków trzech pre­zy­den­tów na Uchodź­stwie – poin­for­mo­wa­ła Fun­da­cja „Pomoc Pola­kom na Wscho­dzie”. Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji pogrzeb odbę­dzie się 12 listo­pa­da w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Warszawie.

Pod­czas ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie ma zostać przed­sta­wio­ny pro­jekt kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej towa­rzy­szą­cej spro­wa­dze­niu szcząt­ków pre­zy­den­tów oraz pomysł utwo­rze­nia Mau­zo­leum Pre­zy­den­tów RP na Uchodź­stwie oraz Izby Pamię­ci w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej.

WEDŁUG INFORMACJI PORTALU RP.PL, ZA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE WYSTAWY MA ODPOWIADAĆ INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. W PONIEDZIAŁKOWEJ KONFERENCJI PRASOWEJ WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE ORGANIZATORÓW UROCZYSTOŚCI: PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ JAN DZIEDZICZAK, ZASTĘPCA PREZESA IPN KAROL POLEJOWSKI, PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY MIEJSC PAMIĘCI W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW WOJCIECH LABUDA I PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” MIKOŁAJ FALKOWSKI. PATRONAT NAD TYM PROJEKTEM OBJĄŁ PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA. TRANSPORTEM SZCZĄTKÓW ZAJMĄ SIĘ POLSKIE SIŁY POWIETRZNE, A PONOWNY POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ 12 LISTOPADA 2022 R. – PODAJE PORTAL RP.PL.

REKLAMA

Do Pol­ski mają zostać spro­wa­dzo­ne szcząt­ki Wła­dy­sła­wa Racz­kie­wi­cza, Augu­sta Zale­skie­go i Sta­ni­sła­wa Ostrow­skie­go. Wszy­scy zosta­li pocho­wa­ni w Wiel­kiej Bry­ta­nii na Cmen­ta­rzu Lot­ni­ków Pol­skich w Newark. W Lon­dy­nie pocho­wa­ny został Kazi­mierz Sabbat.

W latach 1939–89 na mocy kon­sty­tu­cji kwiet­nio­wej w Pary­żu oraz Lon­dy­nie urzę­do­wa­ło sze­ściu pre­zy­den­tów RP na uchodź­stwie: Wła­dy­sław Racz­kie­wicz (pre­zy­dent w latach 1939–47), August Zale­ski (1947–72), Sta­ni­sław Ostrow­ski (1972–79), Edward Raczyń­ski (1979–86), Kazi­mierz Sab­bat (1986–89) i Ryszard Kaczo­row­ski (1989–90). Dwóch z nich doży­ło odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w 1989 r. Zmar­ły w 1993 r. Edward Raczyń­ski spo­czy­wa w kapli­cy rodo­wej w Roga­li­nie, a Ryszard Kaczo­row­ski, któ­ry zgi­nął 10 kwiet­nia 2010 r. w Smo­leń­sku został pocho­wa­ny w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. W 2021 r. u jego boku spo­czę­ła Pierw­sza Dama Karo­li­na Kaczo­row­ska. (PAP)

Autor: Michał Szukała
gn/