Amerykanie po cichu mają przypisywane oceny zachowania podobne do chińskiego systemu kredytu społecznego

Amerykanom po cichu przypisuje się punkty, podobnie jak Komunistyczna Partia Chin (KPCh) prowadzi swój System Kredytu Społecznego.

System działa za pośrednictwem prywatnych przedsiębiorstw oraz banków i opiera się na standardach sprawiedliwości społecznej, zachowania w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG – Environmental, social, and governance).

Już zakup broni, alkoholu lub innych przedmiotów może mieć wpływ na Twój osobisty wynik ESG. Wyniki  uwzględniają również dostawców, od których kupujesz produkty.

Do tej pory idea ESG dotyczyła tylko przedsiębiorstw i organizacji
Idea ta zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku.  Ocena ESG wiąże się z dostępem do kredytu i rynków kapitałowych.

ESG zostało przyjęte w całej branży finansowej Stanów Zjednoczonych w celu opisu i pomiaru zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego firmy lub przedsiębiorstwa .

Obecnie system ESG rozszerzany jest na ocenę indywidualnych osób.

Co to jest osobisty wynik ESG?
Organizacje finansowe i inne korzystają z osobistych ocen zdolności kredytowej, aby określić poziom ryzyka danej osoby, rozważając oferowanie usług takich jak pożyczki. Organizacje te rozszerzają obecnie tę ocenę, aby uwzględnić osobiste wyniki ESG, które pozwalają firmom zrozumieć indywidualną ocenę zrównoważonego rozwoju.

Osobisty wynik ESG ocenia jednostkę na podstawie trzech głównych czynników: jej wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

Wiele firm uważa obecnie, że tylko osobom, dla których zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa jest priorytetem, można powierzyć zadania wymagające dużej odpowiedzialności. W rezultacie osoby z wysokimi osobistymi wynikami ESG mają większe szanse na zatrudnienie, partnerstwo, inwestycje i inne możliwości korporacyjne.

Korzystanie z osobistego wyniku ESG może pomóc w odfiltrowaniu osób, które nie są zgodne z wartościami, korporacyjnymi szczególnie podczas poszukiwania potencjalnych partnerów lub inwestorów.  System ten umożliwia firmie osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez identyfikację partnerów niskiego ryzyka.

Wyniki są ważne, pomagając w wyborze lub współpracy z osobami, które są innowacyjne i zaangażowane w kwestie ESG; czy osoba, którą zamierzasz zatrudnić lub z którą zamierzasz współpracować, posiada wiedzę na temat kwestii klimatycznych, kredytów węglowych, emisji gazów cieplarnianych i ich wpływu na wyniki finansowe firmy?

Chociaż nie ma powszechnie akceptowanego podejścia do obliczania osobistego wyniku ESG, możesz ocenić siebie, zastanawiając się nad własnym postępowaniem i nawykami w zakresie wpływu na środowisko, zobowiązań społecznych i zasad zarządzania.

Oto kilka środków, które możesz podjąć aby poprawić swoją ocenę ESG czytamy na stronach KnowESG

Wpływ środowiska

  • Oceń swoje zużycie energii i znajdź sposoby na jego zmniejszenie (np. używanie energooszczędnych urządzeń, zmniejszenie zużycia wody).
  • Weź pod uwagę swoje nawyki związane z transportem i zbadaj możliwości minimalizacji swojego śladu węglowego (np. korzystanie z transportu publicznego, wspólne podróżowanie, jazda na rowerze lub chodzenie pieszo, jeśli to możliwe).
  • Oceń swoje praktyki gospodarowania odpadami i zbadaj możliwości recyklingu, kompostowania i ograniczenia wytwarzania odpadów.

Społeczna odpowiedzialność

  • Zastanów się nad swoim wkładem w społeczność i społeczeństwo jako całość (np. wolontariat, wspieranie lokalnych celów, datki na rzecz organizacji charytatywnych).
  • Oceń swoje wzorce konsumpcji i rozważ wspieranie etycznych i zrównoważonych produktów i usług.
  • Oceń swoje traktowanie innych, promowanie różnorodności, równości i włączenia w swoich interakcjach i decyzjach.

Praktyki zarządzania

  • Weź pod uwagę swoje osobiste praktyki finansowe i zapewnij przejrzystość, odpowiedzialność i etyczne zachowanie w swoich transakcjach finansowych.
  • Zastanów się nad swoim etycznym podejmowaniem decyzji i uczciwością w kontekście osobistym i zawodowym.
  • Oceń swoje zaangażowanie w odpowiedzialne inwestowanie i wspieranie spółek stosujących silne praktyki zarządzania.

Możesz stworzyć własny zestaw wytycznych wspierających wartości ESG w swoim codziennym życiu, myśląc o tych aspektach i dokonując świadomych wyborów, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i praktyki etyczne. Ta samoocena może nie generować oficjalnej oceny ESG, ale może być cennym krokiem w kierunku promowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego sposobu myślenia.

Jak obliczyć swój indywidualny wynik ESG

Obliczanie osobistego wyniku ESG przebiega podobnie jak ocena ESG firmy, ale z mniejszą skalą ocen lub danych. Indywidualne oceny zrównoważonego rozwoju mogą uwzględniać takie czynniki, jak te stosowane przez firmy.

Zidentyfikuj kluczowe czynniki ESG
Na początek należy najpierw zidentyfikować główne czynniki ESG, które dotyczą wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i praktyk zarządzania. Następnie w każdej kategorii wskaż konkretne aspekty, które są dla Ciebie najważniejsze, takie jak ślad węglowy, zaangażowanie społeczne, różnorodność w miejscu pracy lub podejmowanie decyzji etycznych.

Zbierz dane
Aby ocenić swoje wyniki w każdej kategorii ESG, zbierz istotne dane. Możesz to zrobić, sprawdzając rachunki za energię , aby zrozumieć zużycie energii, oceniając swoje praktyki gospodarowania odpadami, badając inicjatywy społeczne, które wspierasz lub w których bierzesz udział, oraz zastanawiając się nad swoimi osobistymi praktykami zarządzania.

Jeśli nie znosisz arkuszy kalkulacyjnych, zacznij od narzędzia do śledzenia wydatków , aby mieć oko na wzorce wydatków

Ustal wskaźniki i metodologię punktacji
Określ mierzalne wskaźniki dla każdego czynnika ESG w odpowiednich kategoriach. Wskaźniki mogą być jakościowe lub ilościowe, w zależności od dostępności i preferencji. Na przykład emisję CO2 można wykorzystać do pomiaru śladu węglowego, liczbę godzin wolontariatu można wykorzystać do oceny zaangażowania społeczności, a skalę można zastosować do oceny etycznego podejmowania decyzji.

Oceń swoje wyniki w zakresie każdego czynnika ESG, korzystając z dostarczonych wskaźników i metodologii punktacji. Prosimy o szczerość i obiektywizm w ocenie, a jeśli dane nie są łatwo dostępne, o dokonanie rozsądnych szacunków lub wyznaczenie celów w zakresie przyszłych ulepszeń.

Ciągłe doskonalenie
Zrozum, że Twój wynik ESG nie jest stały i możesz pracować nad jego poprawą. Poświęć czas na regularną ocenę swoich działań, wyznaczaj cele w zakresie doskonalenia i monitoruj swoje postępy. Skoncentruj się na wprowadzaniu pozytywnych zmian w obszarach, w których Twój wynik jest niższy, aby poprawić ogólną wydajność ESG.

Konkluzja
Na poziomie osobistym wyniki ESG uwzględniają  wiele informacji, które pozwalają stworzyć obraz Ciebie i tego, jak Twoje działania wpływają na otaczający Cię świat. Twoje zakupy mają znaczenie, podobnie jak to, od kogo kupujesz.

Na Twój osobisty wynik ESG wpływają Twoje powiązania polityczne, w tym partia, którą wspierasz i osoba, na którą głosujesz, która może mieć działania, zasady i nawyki wyborcze, które mogą mieć wpływ na Twój wynik.

Ponadto na Twój wynik wpływają takie czynniki, jak marka i częstotliwość korzystania z samochodu, a także liczba pasażerów w samochodzie podczas jazdy.

za https://www.knowesg.com/