Gurpreet Bhogal: Podatek od niezamieszkanych domów

Podatek od pustych domów został wprowadzony, aby zwiększyć podaż mieszkań, w związku z czym właściciele domów albo wynajmowali swój dom, albo go sprzedawali, aby uniknąć opodatkowania od pustego domu. Podatek od pustych domów zniechęciłby właścicieli domów do utrzymywania wolnych domów i stworzyłby mieszkania na wynajem. Podatek od pustych domów dotyczy wyłącznie nieruchomości mieszkalnych i jest nakładany jako dodatkowy podatek gminny.

Każda gmina w Ontario ma możliwość wprowadzenia podatku od wolnych domów. Obecnie Ottawa i Toronto to jedyne gminy, w których nałożono podatek od wolnych domów. W 2022 r. Toronto zaczęło wymagać od wszystkich właścicieli domów deklarowania statusu podatkowego wolnego domu. Oświadczenie należy złożyć za rok ubiegły. Na przykład w roku 2024 deklaracja opiera się na stanie wolnych domów w roku 2023.

W przypadku nieruchomości mieszkalnej, która jest głównym miejscem zamieszkania lub jest najemcą, nie jest płacony podatek od wolnych lokali. Istnieją dalsze wyjątki, w przypadku których podatek od pustego domu nie będzie miał zastosowania, nawet jeśli nieruchomość była pusta przez ponad sześć miesięcy. To są:

1. Nieruchomość mieszkalna jest wynajmowana i zamieszkiwana przez najemcę przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
2. W ciągu roku zmarł właściciel nieruchomości mieszkalnej.
3. Właściciel nieruchomości mieszkalnej przebywa w placówce opiekuńczej lub w szpitalu.
4. W tym samym roku własność nieruchomości mieszkalnej przeszła na nowego właściciela.
5. Na nieruchomości mieszkalnej prowadzone są remonty generalne i przebudowa.
6. Orzeczenie sądu zakazujące zajmowania lokalu mieszkalnego.
7. Nieruchomość mieszkalna ma charakter sezonowy.
8. Nieruchomość mieszkalna nie nadaje się do zamieszkania.
9. Nieruchomość mieszkalna została przez gminę zwolniona z użytkowania.
10. Nieruchomość mieszkalna nie została jeszcze wyceniona.
11. Nieruchomość jest budynkiem komercyjnym, przemysłowym lub wielorodzinnym.

Gmina powiadomi właścicieli domów o terminie, w jakim należy złożyć deklarację dotyczącą podatku za niezamieszkane mieszkanie. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem portalu internetowego miasta Toronto lub można wypełnić formularz papierowy i przesłać go do urzędu miasta Toronto. Najszybszą drogą złożenia deklaracji jest portal internetowy. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zgłosisz w gminie stanu wolnego, gmina uzna nieruchomość za wolną lub uzna ją za wolną. W takim przypadku gmina wystawi zawiadomienie o naliczeniu podatku od niezamieszkanego domu z kwotą, którą ma zapłacić właściciel domu. Kwota ustalana jest na podstawie Aktualnej wyceny wartości nieruchomości wydanej przez MPAC. Kwota do zapłaty dotyczy roku poprzedniego. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawiadomieniem o wycenie, może złożyć skargę do gminy. Każda fałszywa deklaracja może skutkować nałożeniem przez gminę kary pieniężnej w wysokości od 250 do 10 000 dolarów.

Jeśli kupujesz nieruchomość w Toronto, Twój przedstawiciel prawny powinien uzyskać następujące informacje, aby potwierdzić, że sprzedający nie płaci podatku od pustego domu, w przeciwnym razie kupujący będzie zobowiązany do zapłaty tego samego podatku:
1. potwierdzenie od sprzedawcy o złożeniu wolnej deklaracji podatkowej za rok ubiegły:
2. oraz ustawowe oświadczenie podpisane przez sprzedającego, potwierdzające, że oświadczenie zostało złożone w mieście Toronto i że nie jest należny żaden podatek od niezapłaconego podatku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podatku od wolnych nieruchomości, nasz zespół ds. nieruchomości w Malicki Sanchez może Ci pomóc.