Thursday, January 27, 2022

Far­mus: Szan­ty, szan­ty, wszę­dzie szanty

Niedawno zadzwoniłam do bardzo starszawej cioci z Krakowa. Rozmowa przedłużała się, a mnie się spieszyło i musiałam ją przerwać. Mówię: - Ciociu, muszę kończyć, bo...

Bar­dzo tęsk­ni­my za naszy­mi kocha­ny­mi ucznia­mi — W Dzień Polo­nii roz­ma­wia­my z dyrek­tor­ką szko­ły pol­skiej w...

GONIEC: - Pani Joanno, ilu Polaków mieszka w Milton, ile dzieci chodzi tutaj do pani szkoły? Joanna Danicka-Garbacz: To jest jedyna polska szkoła w Milton,...
video

Kaja Cyga­nik w covi­do­wym potrzasku

Kaja Cyganik po kilkunastoletniej emigracji chciała z rodziną wrócić do Polski. Niestety na kilka dni przed odlotem okazało się, że ma Covid. Obecnie obawia...

Kon­fe­de­ra­cja błysz­czy swo­ją jed­no­znacz­no­ścią — Roz­mo­wa z posłem Grze­go­rzem Braunem

Andrzej Kumor, Goniec: - Grzegorzu,  gratuluję zdobycia mandatu poselskiego; ostatni raz rozmawialiśmy 2 - 3 lata temu, czy myślałeś wtedy, że będziesz posłem na...

Roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor: Jed­nak teo­rie spiskowe…

        - Panie Januszu, ludzie zaczynają się niepokoić, byłem niedawno u Tymeksa i słyszałem taką historię, że przychodzi człowiek wykupuje ileś tam słoików kiszonej kapusty...

Podat­ki biz­ne­so­we a Covid — Roz­mo­wa z Jac­kiem Suli­mier­skim z Taxtronix

  Kontynuujemy naszą rozmowę o podatkach i programach pomocowych w erze lockdownów i pandemii. Jacek Sulimierski z firmy Taxtronix tłumaczy tym razem na co zwrócić...

Karol Wasi­lew­ski: Tur­cy uwa­ża­ją, że w naj­bliż­szym cza­sie świat będzie w per­ma­nent­nej nierównowadze?

Turcję i Rosję nie obowiązuje żaden traktat o wzajemnej pomocy. Występuje tu dychotomia współpracy i rywalizacji. Wynika to z tego, że Turcy uważają, że...
video

Goniec roz­ma­wia ze Sta­ni­sła­wem Michalkiewiczem

O kondycji polskiego narodu oraz możliwościach poprawy położenia Polski ze Stanisławem Michalkiewiczem rozmawia Andrzej Kumor

Szkol­nic­two w Onta­rio wyma­ga grun­tow­nej napra­wy — tyl­ko kto odwa­ży się to zro­bić? — Roz­mo­wa redak­cyj­na...

Andrzej Kumor - Panie Januszu, przed chwilą rozmawiałem z nauczycielami  na pikiecie, wszyscy mówią, że w ich proteście chodzi o dobro naszych dzieci to...

Cie­szę się, że dzię­ki mojej pra­cy pew­ne zmia­ny też się wydarzyły

        W rozmowie z “Gońcem” posłanka do legislatury Ontario Natalia Kusendowa z Partii Postępowo-Konserwatywnej mówi o mijającym roku i swej pracy. Goniec: Pani Natalio, minął miodowy...