Tuesday, May 24, 2022

Moż­li­wość oso­bi­ste­go dorę­cza­nia kopert z gło­sa­mi do konsulatu!

KOMUNIKAT WYBORCZY - OSOBISTE DORĘCZANIE KOPERT ZWROTNYCH DO KONSULA Uprzejmie informujemy, że w wyniku analizy aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Kanady oraz uzgodnień Konsulatu Generalnego...

Felie­ton zza oce­anu: Kury­er Pol­ski powraca.

23 czerwcu 1888 w Milwaukee, Wisconsin redaktor naczelny -Michał Kruszka w pierwszym numerze Kuryera Polskiego, pierwszej gazety codziennej w Stanach Zjednoczonych przedstawił misję swojej...

Czy moż­na odbu­do­wać lob­bing polo­nij­ny w USA?

Z Edwardem Jeśmanem, Prezesem KPA na południową Kalifornię o ustawie 447 rozmawia Andrzej Kumor   wywiad przeprowadzono w maju 2019 roku - nie stracił jednak na...

Pol­ski kapłan wyda­lo­ny z die­ce­zji hamiltońskiej

Pochodzący z Polski ksiądz Janusz Roginski, który wywarł wrażenie na katolikach wygłaszając przed  Okręgową Radą Szkół Katolickich (HDCSB) prezentację, sprzeciwiając się propozycji wywieszenia flagi...

Infor­ma­cja Kon­su­la Gene­ral­ne­go w spra­wie gło­so­wa­nia w II turze wyborów

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Konsula Generalnego Krzysztofa Grzelczyka dotyczącą głosowania korespondencyjnego podczas II tury w wyborach Prezydenta RP w Kanadzie. Przypominamy, że w...

Cal­ga­ry: Pastor Paw­łow­ski wyrzu­cił poli­cję z nabożeństwa

Artur Pawłowski, pastor kościoła Cave of Adullam w Calgary, Alberta, Kanada, nakrzyczał i wyprosił  policjantów, którzy przerwali nabożeństwo w czasie Wielkiego Tygodnia....

Komuś zaczę­ły prze­szka­dzać Msze św. w Kapli­cy pod Sosna­mi na Kaszubach

Kaplica pod Sosnami (niektórzy mówią "katedra")  to jedno z najpiękniejszych miejsc na Kaszubach, często odwiedzane przez Polaków w okresie letnim; kościół pod pięknym sklepieniem...

O pierw­szej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich roz­ma­wia­my z Kon­su­lem Gene­ral­nym RP w Toron­to Krzysz­to­fem Grzelczykiem

Goniec: - Panie Konsulu to chyba trudne wybory; jedne z trudniejszych, które Pan organizował? Konsul Generalny w Toronto Krzysztof Grzelczyk: To są moje trzecie wybory...

Na stronach internetowych polskiego konsulatu w Toronto czytamy: Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który obchodzony jest 2 maja, Konsulat Generalny RP w...

Ojciec Adam Filas pro­si o modlitwę!

Ojciec Adam Filas, znany polonijny pasterz, budowniczy kościoła św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton a obecnie kierujący pracami Oblackiej Prokury Misyjnej prosi o modlitewne...