Pocho­dzą­cy z Pol­ski ksiądz Janusz Rogin­ski, któ­ry wywarł wra­że­nie na kato­li­kach wygła­sza­jąc przed  Okrę­go­wą Radą Szkół Kato­lic­kich (HDCSB) pre­zen­ta­cję, sprze­ci­wia­jąc się pro­po­zy­cji wywie­sze­nia fla­gi homo­sek­su­al­nej przed szko­ła­mi, argu­men­tu­jąc, że fla­ga ta nie odzwier­cie­dla prawd wia­ry kato­lic­kiej, został popro­szo­ny o opusz­cze­nie swo­jej diecezji.

„Kwe­stia fla­gi nie jest powo­dem moje­go wyda­le­nia, jest nim róż­ni­ca mię­dzy (bisku­pem Dougla­sem Cros­bym i mną) w dusz­pa­ster­skim podej­ściu do pan­de­mii” — powie­dział Life­Si­te­News ks. Janusz Rogiń­ski. „(To) spra­wi­ło, że biskup stra­cił zaufa­nie co do mojej zdol­no­ści bycia księ­dzem w jego diecezji”.

Ksiądz nie spre­cy­zo­wał, cze­go doty­czy­ły te różnice.

Reklama

49-let­ni Rogiń­ski,  jest  pro­bosz­czem polo­nij­ne­go kościo­ła kato­lic­kie­go św. Gabrie­la w Bur­ling­ton w Onta­rio od 2018 roku i posłu­gu­je w  die­ce­zji Hamil­ton od 2006 roku.

„Więk­szość kato­li­ków prze­cho­dzą­cych obok szko­ły i widzą­cych tę fla­gę w szko­le myśla­ła­by, że akcep­tu­je­my homo­sek­su­al­ny styl życia” — mówił przed radą kura­to­rium ksiądz Rogiński .

- “Nie może­my tego zro­bić. Byli­by­śmy przy­czy­ną skan­da­lu i wpro­wa­dza­li­by­śmy w błąd ludzi, zamiast pro­wa­dzić ich do nieba ”.

Zasu­ge­ro­wał, że zamiast wywie­szać homo­sek­su­al­ną fla­gę w czerw­cu, szko­ły poświę­cą mie­siąc Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­sa i uczyć będą  uczniów o miło­ści Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ra wszyst­kich obejmuje.

Świa­dec­two Rogiń­skie­go kon­tra­sto­wa­ło ze wspar­ciem die­ce­zji Hamil­ton dla pro­po­zy­cji wywie­sze­nia fla­gi homo­sek­su­al­nej. Tru­stee kato­lic­kiej szko­ły popie­ra­ją­cy LGBT z pobli­skie­go Toron­to, Maria Riz­zo, pogra­tu­lo­wa­ła 71-let­nie­mu bisku­po­wi Crosby’emu wspar­cia na Twitterze.

Para­fia­nie Rogiń­skie­go byli obu­rze­ni, dowia­du­jąc się, że opusz­cza on nie tyl­ko kościół św. Gabrie­la, ale tak­że die­ce­zję. Roze­szła się wieść, że sta­ło się tak wła­śnie z powo­du przed­sta­wie­nia przez księ­dza dok­try­ny kato­lic­kiej na posie­dze­niu rady szkół.

Ksiądz Rogiń­ski zapew­nił jed­nak, że tak nie jest. Powie­dział Life­Si­te­News, że die­ce­zja Hamil­ton poin­for­mo­wa­ła go o swo­jej decy­zji mie­siąc temu. Tym­cza­sem ksiądz cie­szy się, że został przy­ję­ty do die­ce­zji St. Catha­ri­nes. I cie­szy się, że otrzy­mał tak duże popar­cie dla swo­jej pre­zen­ta­cji przed kato­lic­ką radą w Halton.

„Jestem szczę­śli­wy, widząc przy­tła­cza­ją­cą pozy­tyw­ną reak­cję świec­kich kato­li­ków i księ­ży z naszej die­ce­zji, jakiej doświad­czy­łem za pośred­nic­twem e‑maili i tele­fo­nów” — powiedział.

„Z tych wia­do­mo­ści wyni­ka, że ​​świec­cy kato­li­cy czu­ją się opusz­cze­ni przez swo­ich paste­rzy, bisku­pów i księ­ży w wal­ce o naucza­nie Kościo­ła kato­lic­kie­go” — dodał.

„Nie­któ­rzy z nich zwra­ca­li uwa­gę, że w dys­ku­sjach szkol­nych przed­sta­wi­cie­le die­ce­zji Hamil­ton czę­sto opo­wia­da­li się po stro­nie tych, któ­rzy sprze­ci­wia­li się uzna­ne­mu naucza­niu kato­lic­kie­mu na temat abor­cji, euta­na­zji i LGBTQ. To jest bar­dzo nie­po­ko­ją­ce i rozczarowujące ”.

Rogiń­ski uwa­ża, że ​​wie­le osób jest zdez­o­rien­to­wa­nych tym, co napraw­dę ozna­cza tęczo­wa fla­ga LGBT.  „Wszyst­kie te kwe­stie są sprzecz­ne z nauką Jezu­sa i Jego Kościo­ła, któ­ra wzy­wa do świę­to­ści, cno­ty i czy­sto­ści” — powie­dział ks. Rogiński.

Pastor stwier­dził, że kato­li­cy, któ­rzy nie zwra­ca­ją uwa­gi na ten aspekt tęczo­wej fla­gi, szcze­rze wie­rzą, że jest to sym­bol, któ­ry może uczy­nić szko­ły bez­piecz­nym śro­do­wi­skiem dla dzie­ci zma­ga­ją­cych się ze swo­ją toż­sa­mo­ścią sek­su­al­ną i płcio­wą. Ale w rze­czy­wi­sto­ści jest to coś zupeł­nie innego.JVM Show
„Ten sym­bol (…) nie ozna­cza war­to­ści, o któ­rych myślą” — dodał ks. Rogiń­ski. „Zamiast tego sta­je się ozna­ką podzia­łu, kon­tro­wer­sji i skan­da­lu dla wie­lu kato­li­ków, któ­rzy widzą w tej fla­dze znak sprze­ci­wu wobec ugrun­to­wa­nej nauki rzymskokatolickiej”.

„Sta­je się ozna­ką pro­mo­cji grze­chu. Jako taka nigdy nie może być uży­wa­na w żad­nym kon­tek­ście kato­lic­kim. Była­by to zdra­da Ewan­ge­lii, nauk świę­te­go Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i same­go Jezu­sa Chry­stu­sa. Nie może­my na to pozwolić ”.

za life­si­te News

Ks. Janusz Rogiń­ski SAC uro­dził się 19 listo­pa­da 1971 r. w Piszu w Polsce.
W 1990 roku wstą­pił do Towa­rzy­stwa Apo­stol­stwa Kato­lic­kie­go (Księ­ży Pallotynów).
W latach 1991–1997 ukoń­czył stu­dia filo­zo­ficz­no-teo­lo­gicz­ne w Pal­lo­tyn­skim Semi­na­rium Duchow­nym w Ołta­rze­wie pod War­sza­wą, aw 1997 roku uzy­skał tytuł magi­stra teo­lo­gii na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

W 1997 r. Przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie i przez dwa lata pra­co­wał jako wika­riusz w Kutnie.
W 2004 roku uzy­skał licen­cjat z Pisma Świę­te­go (LSS) Papie­skie­go Insty­tu­tu Biblij­ne­go w Rzymie.

Od 2006 r. Ks. Janusz pra­cu­je w Kana­dzie: 2006–2008 jako wika­riusz w koście­le św. Ambro­że­go w Cam­brid­ge, 2008–2018 jako pro­boszcz w koście­le św. Anto­nie­go z Padwy w Hamil­ton. Od 27 czerw­ca 2018 roku jest pro­bosz­czem w koście­le św. Gabrie­la w Burlington.